Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Ξεκινά τον Ιούνιο το Άκτιο - Αμβρακία

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Άκτιο - Αμβρακία, εάν δεν υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις, τόνισε η διοίκηση της ΑΕΓΕΚ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΕΓΕΚ: Ξεκινά τον Ιούνιο το Άκτιο - Αμβρακία
Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Άκτιο - Αμβρακία, εάν δεν υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις, τόνισε η διοίκηση της ΑΕΓΕΚ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Ακόμη, ελέχθη ότι η ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, στην οποία η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με 20% έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 700 εκατ. ευρώ.

Εκφράστηκε απαισιοδοξία για το υπόλοιπο του 2010 γιατί δεν φαίνεται να προκηρύσσονται πολλά έργα και η όποια αύξηση των εσόδων της ΑΕΓΕΚ (το 2009 τα έσοδα της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 711.000 ευρώ) παραπέμφθηκε στο μέλλον και εφόσον υπάρξουν έργα παραχώρησης τα οποία θα της αποφέρουν έσοδα.

Συνάθροιση της αύξησης των εσόδων φαίνεται να αποτελεί και η έξοδος της μετοχής από την επιτήρηση.


Κατά τα λοιπά, η Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΕΚ, σήμερα 14/5/2010 αποδέχτηκε την από 10.05.2010 έκθεση του Δ.Σ. και χορήγησε την προβλεπόμενη ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας παροχή εγγύησης προς την εταιρία MARFIN LEASING, υπέρ της θυγατρικής ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, στο πλαίσιο σύμβασης χρηματοδοτικής πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease back) εξοπλισμού μεταξύ των ως άνω εταιριών, συνολικού ποσού 7.000.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. πλέον τόκων και εξόδων.

Η προς κατάρτιση σύμβαση χρηματοδοτικής πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease back) εξοπλισμού θα είναι πενταετούς διάρκειας, και θα προβλέπει αποπληρωμή μέσω καταβολής εξαμηνιαίων μισθωμάτων.

Η χορηγούμενη άδεια για παροχή εγγύησης δόθηκε υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Η εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ότι

(β) Η "MARFIN LEASING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία θα λάβει την ανωτέρω εγγύηση, θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών της ΑΕΓΕΚ με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από το άρθρο 23α παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, και οι οποίες είναι αυτές που εμφανίζονται στο ισοζύγιο λογαριασμών της εταιρίας, σημερινής ημερομηνίας, ήτοι 14.05.2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v