Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός: Στις 20/6 η Γ.Σ. για αύξηση κεφαλαίου

Tην 20η/6 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γ.Σ. της Μαθιός Πυρίμαχα, για να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος, την εκλογή νέου ΔΣ, τη συμμετοχή στην ΑΜΚ θυγατρικής, την αύξηση κεφαλαίου, την πώληση ακινήτων.

Μαθιός: Στις 20/6 η Γ.Σ. για αύξηση κεφαλαίου
Tην 20η Ιουνίου 2011 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Μαθιός Πυρίμαχα, προκειμένου να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος, την εκλογή νέου ΔΣ, τη συμμετοχή στην ΑΜΚ θυγατρικής, την αύξηση κεφαλαίου, την πώληση ακινήτων.
 
Ειδικότερα, η Γ.Σ. θα αποφασίσει τα εξής:

* Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών -
 
* Την υπογραφή σύμβασης έκδοσης κοινού έντοκου ομολογιακού δανείου ποσού 1.500.000 ευρώ το οποίο θα καλυφθεί από τις Τράπεζες: (1) "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG Eurobank ERGASIAS A.E." (2) "Eurobank EFG Cyprus Ltd"

* Την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ( διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων, για το υπόλοιπο ποσό των 7.500.000 ευρώ, εκ του συνολικού ποσού των 9.000.000 ευρώ που είχε εγκριθεί με την απόφαση της από 22/11/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.).

* Την έγκριση της συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 3.125 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3,2 ευρώ, με τιμή υπέρ το άρτιο 32 ευρώ ανά μετοχή. 

* Την επανέγκριση των αποφάσεων της από 8/3/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, περί α) Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και της εκείθεν τροποποιήσεως των άρθρων 5 & 35 του Καταστατικού β) Αγοράς 220.336 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ και γ) Αγοράς 23.800 μετοχών της εταιρείας MATHIOS AD

* Την πώληση ακινήτων (γηπέδου και κτίσματος ) και όλου ή μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατεστημένης στην Βουλγαρία θυγατρικής εταιρείας MATHIOS AD.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v