Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Πράσινο φως για έκδοση ομολογιακού

Tην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 60.000 € και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ Α.Ε στις 16/6/2011. 

ΣΙΔΜΑ: Πράσινο φως για έκδοση ομολογιακού
Η τακτική γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ Α.Ε ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 60.000.000 €, το οποίο θα καλυφθεί στο σύνολό του από τράπεζες και/ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου και προς εξασφάλισή του θα δοθούν εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων της Εταιρείας και λοιπές εξασφαλίσεις καθώς και την η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεών του.

Συγκεκριμένα:

H γενική συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την έκδοση του εν λόγω ομολογιακού δανείου υπό τους ανωτέρω βασικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με τους ομολογιούχους δανειστές κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου, τις Εξασφαλίσεις του και τη διάθεσή του σε πιστωτικά ιδρύματα και/ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

β) Να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τα ωφελήματα που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, τον πληρεξούσιο καταβολών, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

γ) Να εξειδικεύσει, ελεύθερα κατά την κρίση του, τις ανωτέρω εξασφαλίσεις του Ομολογιακού Δανείου και να αποφασίσει, ελεύθερα κατά την κρίση του, και να καθορίσει, με βάση τους ανωτέρω όρους, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με τις Εξασφαλίσεις του Δανείου.

δ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Τέλος η γενική συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί ότι, σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το Δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας, την οποία θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ανωτέρω, μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

Η τακτική γενική συνέλευση εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ
2) ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΛΙΟΣ
3) ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΥΪΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ
4) ΧΑΙΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ
6) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ
7) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ανεξάρτητο μέλος
9) ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑΣ ΜΩΫΣΗΣ, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης του έτους 2012.Από τα παραπάνω μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κατσαρός και Αβραάμ Μωυσής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την παρουσία των αποτελεσμάτων της Εταιρίας στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης η Διοίκηση αναφέρθηκε στα κυριότερα γεγονότα που χαρακτήρισαν το 2010 και τη μέχρι τώρα περίοδο του 2011.

Αναφέρθηκε ότι το 2010 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο του χάλυβα στη Χώρα μας καθώς επηρεάστηκε, όπως αναμενόταν, από τη συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας. Η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η έλλειψη επενδύσεων και η αβεβαιότητα για το μέλλον οδήγησαν σε περιορισμό της ζήτησης. Αντίθετα, η φαινομενική κατανάλωση στην Ευρωζώνη αυξήθηκε το 2010 κατά 24% σε σχέση με το 2009 και προβλέπεται επιπλέον αύξηση 5% για το 2011. Η βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης μετά την μεγάλη πτώση την περίοδο από το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ως τον Απρίλιο του 2009 ανέκαμψε σταδιακά, εξαιρουμένης της Ελλάδας.

Η Διοίκηση της Εταιρίας αναφέρθηκε επίσης στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των πρώτων υλών της που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου. Μετά τις μέγιστες τιμές που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2008 υπήρξε μια απότομη πτώση, την οποία ακολούθησε μια σταδιακή αυξητική πορεία από το δεύτερο τρίμηνο του 2009. Παρόλα αυτά οι τιμές στο πρώτο τρίμηνο του 2011 υπολείπονται κατά περίπου 25% των μέγιστων τιμών του 2008.

Αναφέρθηκε επίσης πως τα αποθέματα των πρώτων υλών των εταιριών του κλάδου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σήμερα κατά 45 % χαμηλότερα από αυτά του τέλους του 2008. Ενώ αντίστοιχα οι πωλήσεις των εταιρειών αυτών υπολείπονται μόλις 10% από αυτές του 2007, που θεωρείται μια καλή χρονιά του χάλυβα παγκοσμίως. Αντίθετα στην Ελλάδα η κατανάλωση υπολείπεται πέραν του 50% της αντίστοιχης του 2007.

Σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, με την αγορά να αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ρευστότητας, ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ διατήρησε τον κύκλο εργασιών της και μείωσε σημαντικά τα αρνητικά αποτελέσματα του 2009. Στη βελτίωση της εικόνας του Ομίλου βοήθησαν οι θυγατρικές στα Βαλκάνια οι οποίες παρουσίασαν αύξηση του μεριδίου αγοράς τους και δικαιώνουν την από πενταετίας στρατηγική της εταιρείας για επέκταση στο εξωτερικό.

Η Εταιρία στα πλαίσια της συνετής διαχείρισης και εκτιμώντας ότι τα προβλήματα της ελληνικής αγοράς θα συνεχιστούν και στο εγγύς μέλλον, εφάρμοσε μία σειρά στρατηγικών και πρακτικών με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης. Μείωσε έτσι τα λειτουργικά της έξοδα κατά 20% το 2009 σε σχέση με το 2008 και κατά 10% επιπλέον το 2010 σε σχέση με το 2009 εξασφαλίζοντας συνολική εξοικονόμηση ύψους € 8 εκ. την εν λόγω διετία.

Μείωσε επίσης το 2010 τις ημέρες πίστωσης της πελατείας της κατά 10% και αύξησε τις ημέρες των προμηθευτών κατά 15%, βελτιώνοντας έτσι την ρευστότητα της. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 116% σε €27,5 εκ. στο τέλος του 2010. Συνεχίστηκε δε το 2010 η ασφάλιση του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων της σε ποσοστό άνω του 80%.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω προσπαθειών ήταν η βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2011 τα αποτελέσματα του Ομίλου ήταν οριακά αρνητικά (€395 χιλ. ζημία προ φόρων).

Η Διοίκηση της Εταιρίας αναφέρθηκε επίσης στις πρόσθετες οικονομίες κλίμακας από τη συγκέντρωση της λειτουργίας της φέτος σε μια εγκατάσταση στη Ν. Ελλάδα με την εκκένωση των αποθηκών του Ασπροπύργου και την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου, καθώς και στην τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων στις εγκαταστάσεις της στο εγγύς μέλλον.

Τέλος, τονίστηκε ακόμα μια φορά η σημασία που δίνει η Εταιρία στην ενίσχυση της παρουσίας της στις Βαλκανικές χώρες. Η Διοίκηση πιστεύει ότι οι χώρες αυτές θα ανακάμψουν με γρηγορότερους ρυθμούς από ότι η εγχώρια αγορά, γι’ αυτό και αποτελούν τη διέξοδο κάλυψης του κενού που δημιουργείται από την συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εγκρίθηκαν επίσης και τα ακόλουθα θέματα:
? Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για το 2010.
? Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής αυτών για το 2011.
? Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας για το 2010 και η προέγκριση των αμοιβών τους για το 2011.
? Η εκλογή νέου Δ.Σ.
? Η εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
? Η έγκριση έκδοσης κοινού Ομολογιακού δανείου ανώτατου ποσού € 60.000.000
? Η έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, της τροποποίησης των όρων της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντα Συμβούλου.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v