Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Από 28/6 οι νέες μετοχές στο ταμπλό

Η Centric Πολυμέσα ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2011 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 56.111.156 νέων μετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών λόγω μετατροπής ομολογιών.

Centric: Από 28/6 οι νέες μετοχές στο ταμπλό
Η Centric Πολυμέσα ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2011 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 56.111.156 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών λόγω μετατροπής ομολογιών.

Ειδικότερα, λόγω μετατροπής 404 ομολογιών του από 6.9.2007 εκδοθέντος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.) της Εταιρίας σε μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 0,36 Ευρώ, με τιμή μετατροπής 0,36 Ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων της 24.03.2011 καθώς και τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 28.03.2011.
 
Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 10η Μαΐου 2011, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την υπ' αριθμ. πρωτ.Κ2-470/25.05.2011 σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 23 Ιουνίου 2011 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 56.111.156 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, την 28.6.2011, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά Ευρώ 20.200.016,16 και ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 36.404.570,16 διαιρούμενο σε 101.123.806 άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,36 έκαστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v