Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Προσημείωση ακινήτων για λήψη δανείου

Τη προσημείωση ακινήτων ιδιοκτησίας της, αποφάσισε, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΕΚ σήμερα 4/11 με σκοπό τη λήψη δανείων από τα τραπεζικά ιδρύματα Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.

ΑΕΓΕΚ: Προσημείωση ακινήτων για λήψη δανείου
Τη προσημείωση ακινήτων ιδιοκτησίας της, αποφάσισε, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΕΚ σήμερα 4/11 με σκοπό τη λήψη δανείων από τα τραπεζικά ιδρύματα Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς

Αναλυτικότερα, η  Γενική Συνέλευση χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 και 5 ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας παροχή εγγύησης και συναίνεση εγγραφής προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρίας προς τα τραπεζικά ιδρύματα Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς, υπέρ της ανώνυμης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

(I) Αναφορικά προς την αύξηση του ορίου χορηγήσεων, μέχρι ποσού 10.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 3167110/2008 και των επ' αυτής προσθέτων πράξεων που έχουν καταρτισθεί μεταξύ της Τράπεζας Alpha Bank και της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., η Γενική Συνέλευση παρείχε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 και 5 ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας χορήγηση συναίνεσης για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Alpha Bank και προς μερική εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεών της από την άνω σύμβαση, επί των κάτωθι ακινήτων, ιδιοκτησίας της εταιρίας, ήτοι:

(i) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού 2.868.100 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, επί εννέα (9) αγροτεμαχίων, τα οποία βρίσκονται στην θέση «Αγρηλιά» της Τοπικής Κοινότητας Αρχοντοχωρίου, του Δήμου Ξηρομέρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(ii) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού 1.934.300 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, επί ορισμένων αυτοτελών διηρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών μιας οικοδομής που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Θεσσαλονίκης και επί της διασταυρώσεως των οδών Λήμνου και 26ης Οκτωβρίου αρ. 72.

(II) Αναφορικά προς την αύξηση του ορίου χορηγήσεων, μέχρι ποσού 12.100.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 2627/25.01.2000 και των επ' αυτής προσθέτων πράξεων που έχουν καταρτισθεί μεταξύ της Τράπεζα Πειραιώς και της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., η Γενική Συνέλευση παρείχε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 και 5 ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας προς την Τράπεζα Πειραιώς και προς μερική εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεών της από την άνω σύμβαση,

(α) παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394, και

(β) χορήγηση συναίνεσης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί των κάτωθι ακινήτων ιδιοκτησίας της, ήτοι:

(i) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού 1.431.900 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, επί εννέα (9) αγροτεμαχίων, τα οποία βρίσκονται στην θέση «Αγρηλιά» της Τοπικής Κοινότητας Αρχοντοχωρίου, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(ii) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού 965.700 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, επί οισμένων αυτοτελών διηρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών μιας οικοδομής που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης και επί της διασταυρώσεως των οδών Λήμνου και 26ης Οκτωβρίου αρ. 72

(III) Αναφορικά προς τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., με την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού 20.000.000,00 ευρώ, η Γενική Συνέλευση χορηγεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 και 5 ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας

(α) παροχή εταιρικής εγγύησης, και

(β) χορήγηση συναίνεσης εγγραφής προσημείωσης προς την Τράπεζα Alpha Bank, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεών τους από το ομολογιακό δάνειο, υπέρ της εκδότριας του Ομολογιακού Δανείου ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394, επί των κάτωθι αναφερομένων ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας, ήτοι:

(i) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού 1.100.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, επί ενός γηπέδου (αγροτεμαχίου), άρτιου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στη θέση «Κατεβασιά ή Λούτσα ή Χοροιβόδα» της κτηματικής περιφέρειας Αγ. Θεοδώρων Θηβών, του Δήμου Θηβών, και

(ii) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού 1.100.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, επί δύο (2) αγροτικών ακινήτων (κτημάτων) που βρίσκονται στη θέση «Βοιδολείβαδο ή Φούσκαρη» της κτηματικής περιφέρειας της πόλης και Δήμου Αγρινίου.

Οι χορηγούμενες εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις, κατά τα ανωτέρω ποσά, θα ισχύουν καθ' όλη την διάρκεια ισχύος των προαναφερθεισών συμβάσεων, βάσει των οποίων εκδίδονται εγγυητικές επιστολές και υλοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως κάθε οφειλόμενου ποσού εκ του Ομολογιακού Δανείου, αντίστοιχα.

Τέλος,  εγκρίθηκε η από 20.09.2011.παραίτηση των κ.κ. Χαρίτωνα – Ιπποκράτη Διονυσάτου και Απόστολου Γεωργιάδη, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και η αντικατάστασή τους από τους κ.κ. Ιωάννη Μαρούλη και Δημήτριο Μπούρλο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v