Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελ. Μουζάκης: Έκτακτη γενική συνέλευση

Η εταιρεία Ελ. Δ. Μουζάκης ΑΕΒΕΜΕ πραγματοποίησε χθες έκτακτη γενική συνέλευση στην οποία πάρθηκαν αποφάσεις σχετικά με την παροχή εγγυήσεων προς τις τράπεζες.

Ελ. Μουζάκης: Έκτακτη γενική συνέλευση
Η εταιρεία Ελ. Δ. Μουζάκης ΑΕΒΕΜΕ πραγματοποίησε την έκτακτη γενική συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 9η Φεβρουαρίου 2012 στα γραφεία της εταιρείας στην οποία παρέστησαν 16 μέτοχοι και οι 5 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τη διαθήκη του Ελευθέριου Δ. Μουζάκη, που κατέχουν 26.873.739 επί συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ποσοστό 83,49%.

Η συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: «Παροχή εγγύησης προς τις Τράπεζες , με την ταυτόχρονη παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων της εταιρείας αντίστοιχα»

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας διατάξεως, αποδεχόμενη τις άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μειοψηφούντος του εκ των συμμετεχόντων μετόχων κ. Παναγιώτη Πανόπουλου κατόχου 1.000 μετοχών και ψήφων ή ποσοστού 0,003%, αποφασίζει κατά πλειοψηφία με ποσοστό 83,49% επί του συνόλου των ψήφων ως ακολούθως:

1. Για την εταιρεία

α) Να παράσχει υπερ της ως άνω πιστούχου εταιρίας, εγγύηση μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 3.100.000) για την εκπλήρωση των όρων και την εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου και απαίτησης, που πηγάζει από την ως άνω με αριθμό 19827/24.5.2002 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό την από 9/5/2003 αυξητική αυτής πρόσθετη πράξη, την στα πλαίσια αυτής μελλοντική χορήγηση δανείου μέχρι του ποσού των Ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (€1.200.000) και κάθε άλλη πρόσθετη πράξη, συναφθείσα ή συναφθησόμενη (τροποποίησης των όρων , αυξητικής της πιστώσεως, χορήγησης κλπ) υπό τα εξής ειδικότερα στοιχεία.

Το ύψος της εν λόγω εγγύησης θα ανέρχεται μέχρι το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€3.100.000) και η εγγύηση αυτή υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον
- Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η εγγύηση θα είναι αόριστη.
- Η εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της πρωτοφειλέτριας εταιρίας ήτοι της εταιρίας ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ. ROBERT MATRA ABEE
- Στην σύμβαση εγγυήσεως που θα υπογραφεί με την ως δανείστρια Τράπεζα και της εταιρίας η εταιρία δια του νομίμου εκπροσώπου της θα παραιτηθεί των δικαιωμάτων διαιρέσεως και διζήσεως .

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που θα έχουν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής της παρούσας στη δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 7β ΚΝ 2190/1920 και οι οποίες σήμερα είναι αυτές που εμφανίζονται στο συνημμένο στο παρόν ισοζύγιο, το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους μετόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

β) Να παράσχει προσημείωση υποθήκης μέχρι του ποσού των Τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 3.100.000) πλέον τόκων και εξόδων κατά το άρθρο 1289ΑΚ υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της ως άνω Τράπεζας που απορρέει τόσο από την ως άνω υπ’ αριθμό 19827/24-05-2002 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και όλες τις πρόσθετες πράξεις αυτής, οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με την ως άνω σύμβαση πιστώσεως, που έχει καταρτισθεί μεταξύ της ως άνω Τραπέζης και της εταιρίας με την επωνυμία «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δτ. «ROBERT MATRA ABEE», όσο και από την υπ’ αριθμό 13043/19-11-1996 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και όλες τις πρόσθετες πράξεις αυτής, οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με την ως άνω σύμβαση πιστώσεως, που έχει καταρτισθεί μεταξύ της ως άνω Τραπέζης και της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛ. Δ. Μουζάκης ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ», την εκπλήρωση των όρων και την εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου και απαίτησης που πηγάζει από την ως άνω με αριθμό 13043/19-11-1996 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και όλες τις πρόσθετες πράξεις αυτής, θα εγγυηθεί η εταιρία, δυνάμει συναφθησόμενης σύμβασης εγγυήσεως με την ως άνω δανείστρια Τράπεζα, επί του κάτωθι ακινήτου:
 
Ενός αγρού μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, υπαρχόντων και μελλοντικών, με αριθμό τεμαχίου 226 που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του πρώην του Δημοτικού διαμερίσματος Πασχαλίτσας του διευρημένου Δήμου Σοφάδων , Νομού Καρδίτσας και ήδη της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, έκτασης εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (78.690 τ.μ.) και κατά νεώτερη καταμέτρηση, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Λάρισας Αθανασίου Κοκκινόπουλου, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην υπ’ αριθμ. 50938/03-01-2012 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Χ. Στασινόπουλου, έκτασης μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο και 0,34 (76.922,34), το οποίο απέκτησε η εταιρία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κατά ποσοστό 100% με το με αριθμό 7015/9.2.2000 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Σοφάδων Αντώνη Αριστοτέλη Κόκκαλη το οποίο μεταγράφηκε νομίμως στον τόμο 90 και με αριθμό μεταγραφής 47 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σοφάδων , προς μερική εξασφάλιση των ως άνω απαιτήσεων της.

Και η παροχή προσημείωσης υποθήκης αυτή εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.

Η εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της πρωτοφειλέτριας εταιρίας ήτοι της εταιρίας ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ. ROBERT MATRA ABEE

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που θα έχουν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής της παρούσας στη δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 7β ΚΝ 2190/1920 και οι οποίες σήμερα είναι αυτές που εμφανίζονται στο συνημμένο στο παρόν ισοζύγιο, το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους μετόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

γ) Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγυήσεως και όλων των σχετικών απαραίτητων εγγράφων και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξουσιοδότηση εκπροσώπου του προς συναίνεση εγγραφής της ανωτέρω προσημείωσης υποθήκης ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου.


2. Για την εταιρεία ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Nα παράσχει υπερ της ως άνω πιστούχου εταιρίας, εγγύηση μέχρι του ποσού των Δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.200.000) για την εκπλήρωση των όρων και την εξόφληση κάθε υπολοίπου χρεωστικού υπολοίπου και απαίτησης, που πηγάζει από την ως άνω με αριθμό 20067/4.9.2002 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό την από 3/7/2006 αυξητική αυτής πρόσθετη πράξη, την στα πλαίσια αυτής μελλοντική χορήγηση δανείου μέχρι του ποσού των Δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€2.100.000) και κάθε άλλη πρόσθετη πράξη, συναφθείσα ή συναφθησόμενη (τροποποίησης των όρων , αυξητικής της πιστώσεως, χορήγησης κλπ) υπό τα εξής ειδικότερα στοιχεία.
 
Το ύψος της εν λόγω εγγύησης θα ανέρχεται μέχρι το ποσό των Δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.200.000) και η εγγύηση αυτή υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον
- Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η εγγύηση θα είναι αόριστη.
- Η εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της πρωτοφειλέτριας εταιρίας ήτοι της εταιρίας ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.,
- Στην σύμβαση εγγυήσεως που θα υπογραφεί με την ως δανείστρια Τράπεζα και της εταιρίας η εταιρία δια του νομίμου εκπροσώπου της θα παραιτηθεί των δικαιωμάτων διαιρέσεως και διζήσεως .

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα ικανοποιείται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που θα έχουν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής της παρούσας στη δημοσιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 7β ΚΝ 2190/1920 και οι οποίες σήμερα είναι αυτές που εμφανίζονται στο συνημμένο στο παρόν ισοζύγιο, το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους μετόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υπογραφή της σχετικής σύμφασης εγγυήσεως και όλων των σχετικών απαραίτητων εγγράφων.

Γ. Ακολούθως η Πρόεδρος ανακοινώνει προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ότι η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. έχει παράσχει προς τη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. Μουζάκης ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ AEΒE» πίστωση 1.400.000 ΕΥΡΩ μέσω E.T.EΠ δυνάμει της υπ’αριθμόν 13043101/19.11.1996 σύμβασης πιστώσεως δι’ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, μετά των πρόσθετων πράξεων αυτής συναφθεισών (ήτοι οι από 19.12.2002, 16.09.2008, 19.10.2009, 19.10.2011, 18.11.2011, 05.01.2012, 30.01.2012) ή συναφθησομένων και ότι παρίσταται ανάγκη η εταιρεία μας να εγγυηθεί προς την άνω πιστώτρια Τράπεζα υπέρ της, και κατά της ως άνω πιστούχου εταιρείας για την προαναφερόμενη πίστωση και εισηγείται την παροχή της εγγυήσεως σύμφωνα και με το άρθρο 4 παρ. ζ του καταστατικού, καθώς επίσης την παροχή συναίνεσης για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ Τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (€3.100.000) πλέον τόκων και εξόδων κατά το άρθρο 1289ΑΚ υπερ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της ως άνω πιστώτριας Τράπεζας, παρούσης και μελλούσης, που απορρέει τόσο από την ως άνω υπ’ αριθμό 13043/19-11-1996 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και όλες τις πρόσθετες πράξεις αυτής, οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με την ως άνω σύμβαση πιστώσεως, που έχει καταρτισθεί μεταξύ της ως άνω Τραπέζης και της ως άνω εταιρίας με την επωνυμία ΕΛ. Δ. Μουζάκης ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ, όσο και από την υπ’ αριθμόν 19827/24-05-2002 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και όλες τις πρόσθετες πράξεις αυτής, οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με την ως άνω σύμβαση πιστώσεως, που έχει καταρτισθεί μεταξύ της ως άνω Τραπέζης και της εταιρίας με την επωνυμία ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δτ. ROBERT MATRA ABEE την εκπλήρωση των όρων και την εξόφληση κάθε υπολοίπου χρεωστικού υπολοίπου και απαίτησης που πηγάζει από την ως άνω με αριθμό 19827/24-05-2002 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και όλες τις πρόσθετες πράξεις αυτής, θα εγγυηθεί η εταιρία, δυνάμει συναφθησόμενης σύμβασης εγγυήσεως με την ως άνω πιστώτρια Τράπεζα, επί του κάτωθι ακινήτου :

Ενός αγρού μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, υπαρχόντων και μελλοντικών, με αριθμό τεμαχίου 226 που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του πρώην του Δημοτικού διαμερίσματος Πασχαλίτσας του διευρημένου Δήμου Σοφάδων , Νομού Καρδίτσας και ήδη της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, έκτασης εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (78.690τμ.) και κατά νεώτερη καταμέτρηση, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Λάρισας Αθανασίου Κοκκινόπουλου, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην υπ’ αριθμ. 50938/03-01-2012 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Χ. Στασινόπουλου, έκτασης μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο και 0,34 (76.922,34), το οποίο απέκτησε η εταιρία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κατά ποσοστό 100% με το με αριθμό 7015/9.2.2000 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Σοφάδων Αντώνη Αριστοτέλη Κόκκαλη το οποίο μεταγράφηκε νομίμως στον τόμο 90 και με αριθμό μεταγραφής 47 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σοφάδων, για την μερική εξασφάλιση των ως άνω απαιτήσεων της, καθότι η εξεταζόμενη εγγύηση αορίστου διάρκειας μέχρι του ως άνω ορίου της σύμβασης υπέρ της «ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» είναι επωφελής για την εταιρεία μας δεδομένων των στενών εμπορικών σχέσεων, της αλληλεξαρτήσεως αυτών, καθώς και του ότι η σχετική δανειακή σύμβαση είχε συναφθεί επί διοικήσεως της εταιρίας μας από τον ιδρυτή της Ελευθέριο Μουζάκη και τα προϊόντα που θα παραχθούν από το προϊόν της εγγυοδοσίας και χρηματοδότησης θα αποφέρουν κερδοφορία και όφελος στον όμιλο σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επιπλέον δε η εταιρεία μας μετέχει κατά ποσοστό 51% στην εταιρεία αυτή.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση προς τη συνεργαζόμενη με μας εταιρεία θα διευρύνει το αντικείμενο δραστηριότητας της πιστούχου με συνέπεια την προαγωγή και ωφέλεια των σκοπών και της δικής μας εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω εισήγηση της κ. Προέδρου, επακολούθησε συζήτηση κατά την οποία έγινε δεκτό ότι είναι αδιαμφισβήτητη η ωφέλεια που θα προκύψει για την εταιρεία μας από την προτεινόμενη παροχή εγγυήσεως, για την οποία εν προκειμένω δεν υφίσταται και νομικό κώλυμα (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190 / 1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών») και ομόφωνα αποφασίζεται να εγγυηθεί η εταιρεία μας την υπ’ αριθμ. 13043101/19.11.1996 σύμβασης πιστώσεως δι’ ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού μετά των προσθέτων αυτής πράξεων συναφθεισών (ήτοι οι από 19/12/2002, 16/09/2008, 19/10/2009 ,19/10/2011, 18/11/2011, 05/01/2012,30/01/2012 .) ή συναφθησομένων, μέχρι του ορίου αυτής αορίστου διάρκειας μεταξύ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α.Ε. αφενός και της εταιρείας «ΕΛ.Δ. Μουζάκης ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ABEE» αφετέρου, ποσού, καθώς και να παράσχει προς την ως άνω πιστώτρια Τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» προσημείωση υποθήκης μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ Τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (€3.100.000) πλέον τόκων και εξόδων κατάτο άρθρο 1289ΑΚ, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, σε ασφάλεια κάθε απαιτήσεως της ως άνω Τραπέζης, παρούσης και μελλούσης, που απορρέει τόσο από την ως άνω υπ’ αριθμό 13043/19-11-1996 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και όλες τις πρόσθετες πράξεις αυτής, οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με την ως άνω σύμβαση πιστώσεως, που έχει καταρτισθεί μεταξύ της ως άνω Τραπέζης και της ως άνω εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛ. Δ. Μουζάκης ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ», όσο και από την υπ’ αριθμό 19827/24-05-2002 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και όλες τις πρόσθετες πράξεις αυτής, οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με την ως άνω σύμβαση πιστώσεως, που έχει καταρτισθεί μεταξύ της ως άνω Τραπέζης και της εταιρίας με την επωνυμία «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δτ. «ROBERT MATRA ABEE» την εκπλήρωση των όρων και την εξόφληση κάθε υπολοίπου χρεωστικού υπολοίπου και απαίτησης που πηγάζει από την ως άνω με αριθμό 19827/24-05-2002 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και όλες τις πρόσθετες πράξεις αυτής, θα εγγυηθεί η εταιρία, δυνάμει συναφθησόμενης σύμβασης εγγυήσεως με την ως άνω πιστώτρια Τράπεζα, στο προαναφερόμενο ακίνητο της εταιρίας.

Προς τούτο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει, με οιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και συμφωνίες την προαναφερθέισα σύμφαση εγγυήσεως και ότι άλλο σχετικό έγγραφο απαιτηθεί , παραιτούμενο από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζησεως και από όλα τα δικαιώματα, τις ενστάσεις ή ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852,853,855,858,862,863,864,866,867 και 868 του ΑΚ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v