Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AXON: Αύξηση 24,6% στο κύκλο εργασιών το 9μηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AXON διαμορφώθηκε στα €181.000 χιλ.έναντι €145.309 χιλ.κατά το συγκριτικό εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσεως παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 24,6%.

AXON: Αύξηση 24,6% στο κύκλο εργασιών το 9μηνο
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AXON διαμορφώθηκε στα €181.000 χιλ.έναντι €145.309 χιλ.κατά το συγκριτικό εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσεως παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 24,6%.

Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση, κατά 24,4%, του κλάδου υγείας.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό €31.797 χιλ.παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση έναντι της συγκριτικής περιόδου της προηγούμενης χρήσεως κατά την οποία είχαν ανέλθει σε € 114.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, στη διατήρηση των εξόδων διοίκησης σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρήση και στη σημαντική μείωση των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

Βάσει των πρόσφατων εξελίξεων του Eurogroup και των εξαγγελιών της ελληνικής κυβέρνησης, αναμένεται εκταμίευση κεφαλαίων ύψους € 34,5 δις. εκ των οποίων άμεσα τα € 7 δις. και βραχυπρόθεσμα τα € 9 δις. θα καταβληθούν για την αποπληρωμή υποχρεώσεων του Δημοσίου, εκτιμώντας ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην εξόφληση των υποχρεώσεων προς τον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας.

Η Διοίκηση του Ομίλου προσδοκά την συνεπή εκπλήρωση της εν λόγου εξαγγελίας, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας του σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των ενεργειών για την επίτευξη των υιοθετούμενων μέτρων. Οι σημαντικότεροι τομείς δράσης αφορούν:

1) Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/12/2011 ποσού € 37.205. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

2) Την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού μέρους των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται η απαιτούμενη ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας ώστε να δύναται να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

3) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό τη σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων. Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει στη μετάθεση του χρόνου αποπληρωμής σημαντικού μέρους των υφιστάμενων εμπορικών υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τον κλάδο υγείας, και πέραν των δώδεκα (12) μηνών για τις λοιπές εμπορικές απαιτήσεις.

4) Τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, την κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

5) Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

6) Στην υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία «SONAK A.E.B.E.», έως την 30/9/2012 ποσού €91,77 εκ.μέσα στα επόμενα 3 έτη με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και της ρευστότητας του Ομίλου.

7) Στην ενίσχυση του τραπεζικού δανεισμού. Η θυγατρική εταιρεία «SONAK AEBE», παρά το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, κατά την τρέχουσα περίοδο, πέτυχε τη σύναψη δύο δανείων με τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου ποσού € 4.900 και € 1.750 αντίστοιχα εκ των οποίων υφίστανται αδιάθετες πιστώσεις ποσού € 1.400 και € 0 αντίστοιχα.

8) Την επέκταση των δραστηριοτήτων του τομέα υγείας σε νέες αγορές. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αναθεωρεί και να προσαρμόζει την επιχειρησιακή του στρατηγική στα υπό εξέλιξη δεδομένα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, βασικός άξονας της στρατηγικής της αποτελεί η επέκταση των δραστηριότητας στις εκτός Ελλάδος αγορές και κυρίως στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v