Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Αύξηση 48,6% στα EBITDA 9μηνου

O Συνολικός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε κατά την 30.09.2022 σε 61,777 εκ. € έναντι 62,268 € την 30.06.2022 παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,79%.

Επίλεκτος: Αύξηση 48,6% στα EBITDA 9μηνου

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χ.Α.Α. σχετικά με τις επιπτώσεις αφενός της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία επί των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το Α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 01.07.2022 - 30.06.2023 (Γ’ τρίμηνο 2022) και του αντίστοιχου της περυσινής χρήσης καθώς και των προοπτικών της, η  ‘’ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΫΡΓΙΑ ΑΕΒΕ’’, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Ο Όμιλος ταξινόμησε στη παρούσα περίοδο δάνεια ύψους 43,913 εκ. € στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις επειδή κατά την 30.09.2022 είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες τοκοχρεωλυτικές δόσεις συνολικού ποσού 1,665 εκ. €, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη παρ.74 του ΔΛΠ 1.

Κατά το χρόνο σύνταξης και δημοσίευσης της παρούσας έχουν εξοφληθεί όλες οι ληξιπρόθεσμες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, ο Όμιλος έχει εξοφλήσει τόκους και δόσεις συνολικού ύψους 2,841 εκ. € και η Εταιρεία έχει εξοφλήσει τόκους και δόσεις συνολικού ύψους 1,665 εκ. €.

i ) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α΄ τρίμηνο της χρήσης 01.07.2022 – 30.06.2023 ανήλθε σε 4,978 εκ. € έναντι 5,474 εκ. € του αντίστοιχου τριμήνου της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022, σημειώνοντας μείωση κατά 9,07%, για την Εταιρεία ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3,070 εκ. € για το διάστημα 01.07.2022 – 30.09.2022 έναντι 3,620 εκ. € παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,20%.

ii ) Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά το διάστημα 01.07.2022 έως 30.09.2022 ανήλθαν σε κέρδη 1,480 εκατ. € έναντι κερδών 996 χιλ. € κατά το διάστημα 01.07.2021 έως 30.09.2021 σημειώνοντας αύξηση 48,62%, για την Εταιρεία αντίστοιχα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 377 χιλ. € έναντι ζημιών 72 χιλ. € παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 622,50%.

iii ) Τα Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν κατά την 30.09.2022 σε 793,40 χιλ. € έναντι 307,93 χιλ. € κατά την 30.09.2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 157,66%, ενώ για την εταιρεία διαμορφώθηκαν αντίστοιχα σε κέρδη 132,22 χιλ. € έναντι ζημιών 319,23 χιλ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 141,42%.

ιv ) Τα Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη 291,79 χιλ. € έναντι ζημιών 238,44 χιλ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 222,37%, για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 147,07 χιλ. € έναντι ζημιών 634,02 χιλ. € παρουσιάζοντας μείωση των ζημιών κατά 76,80%.

v ) O Συνολικός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε κατά την 30.09.2022 σε 61,777 εκ. € έναντι 62,268 € την 30.06.2022 παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,79%, αντίστοιχα για την Εταιρεία διαμορφώθηκε στα 43,913 εκ. € την 30.09.2022 έναντι 43,635 εκ. € την 30.06.2022 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,64%.

vi ) Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30.09.2022 ήταν αρνητικά κατά 241,68 χιλ. € έναντι 387,93 χιλ. € της 30.06.2022 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 37,70%, για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 10,993 εκ. € κατά την 30.09.2022 έναντι 11,140 εκ. € την 30.06.2022 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,32%.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας (αγοράζοντας ελληνικές Α΄ ύλες στηρίζοντας τον αγροτικό τομέα και εξάγοντας το 90% της παραγωγής) και της ενέργειας , στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας αξιοποιώντας την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, τους ταχύτερους χρόνους παράδοσης και το οργανωμένο δίκτυο διάθεσης ο Όμιλος, προσπαθεί να επιτύχει υψηλότερες τιμές πώλησης των προϊόντων, επίσης παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ασκεί προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων για ελαχιστοποίηση του κινδύνου πτώσης των τιμών.

Η Διοίκηση του ομίλου μελετά χωριστά τις επιμέρους δραστηριότητες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου με σκοπό την αναμόρφωση των λειτουργιών αυτού και τελικό στόχο τον προσδιορισμό του επιπέδου παραγωγής που θα ελαχιστοποιεί το κόστος ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Παράλληλα, εξετάζει και αξιολογεί όλα τα "νέα εργαλεία" χρηματοδότησης, επιδοτήσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΤΑΙΠΕΔ, Αναπτυξιακός Νόμος, Πρόγραμμα Εξοικονομώ για την Βιομηχανία, κλπ) , προκειμένου να είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που θα δημιουργηθεί στο άμεσο μέλλον.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής των προϊόντων τόσο του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου, όσο και του κλάδου της ενέργειας. Λόγω της έντονης μεταβλητότητας που υπάρχει στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των πετρελαιοειδών δεν μπορεί να προσδιορισθεί η επίπτωση στην διαμόρφωση του κόστους των πρώτων υλών και στο τελικό κόστος των παραγόμενων προϊόντων.

Η διοίκηση συνεχίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κινήσεων για να αντισταθμίσει τυχόν περαιτέρω αύξηση στις τιμές της ενέργειας, συνεχίζοντας παράλληλα την στρατηγική μείωσης – εξοικονόμησης ενέργειας όπως και τα προηγούμενα έτη. Η επίδραση του αυξημένου κόστους ενέργειας θα εξαρτηθεί επίσης και από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την πλευρά της Πολιτείας τόσο για το ενεργειακό κόστος, όσο και για την στήριξη του τομέα παραγωγής.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία, δεν έχουν άμεση σχέση με τις εμπλεκόμενες στην Ουκρανική σύγκρουση χώρες, ως εκ τούτου ουδεμία ουσιώδης επίδραση υφίσταται στις δραστηριότητες, τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. Οποιαδήποτε επίδραση είναι μόνο έμμεση και σχετίζεται με το υψηλό ενεργειακό κόστος, με αποτέλεσμα τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις και την επίδραση γενικότερα στη λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η άνοδος του πληθωρισμού, η επερχόμενη ύφεση, καθώς και αύξηση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη αναμένετε να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και στην παραγωγή. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και αξιολογεί τους κινδύνους που συνδέονται με τα ανωτέρω (ενεργειακό κόστος, πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, αύξηση επιτοκίων, πληθωρισμός, επερχόμενη κρίση ρευστότητας) και τις επιπτώσεις αυτών στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και προβαίνει στη λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v