Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Κ.: Ενέκρινε το Συμπληρωματικό της ΕΥΠΡΟ

Στην έγκριση του συμπληρώματος της Eurobank Properties, προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πρόστιμα σε εισηγμένες

Ε.Κ.: Ενέκρινε το Συμπληρωματικό της ΕΥΠΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 671/16.1.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του συμπληρώματος του από 3.1.2014 δημοσιευμένου ενημερωτικού της δελτίου EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ» για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά, σύμφωνα με την από 8.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

• Tην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΚΑΠΠΑ Α.Ε.Ε.Δ.», με έδρα τη Λαμία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, περιπτώσεις (γ) και (δ), του άρθρου 39 του ν.3606/2007.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 50.000 στον κ. Αριστείδη Κωνσταντινίδη, διότι παρείχε την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια.

• Την επιβολή συνολικού προστίμου € 25.000 στην εταιρεία «Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την οργανωτική της επάρκεια.

• Την επιβολή προστίμου € 18.000 στην εταιρεία «ADVANSTAGE MANAGEMENT SA», μέτοχο της «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ», γιατί δεν ανήγγειλε σημαντική μεταβολή συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

* Tην επιβολή προστίμου € 15.000 στην εταιρία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ» για μη σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 κατά παράβαση του ν. 3556/2007.

• Την επιβολή προστίμου € 12.000 στην Αλεξάνδρα Χανδρή, μέτοχο της «ΙΠΠΟΤΟΥΡ ΑΕ», γιατί ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής της στην ως άνω εταιρεία, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

• Tην επιβολή προστίμου € 10.000 ευρώ στην εταιρία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΒΕΤΕ», λόγω μη δημοσιοποίησης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης για την περίοδο που έληξε την 30.6.2012 και των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30.9.2012, κατά παράβαση του ν. 3556/2007.

• Tην επιβολή προστίμου € 8.000 ευρώ στην εταιρεία «MAΞIM Κ.Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» λόγω μη δημοσιοποίησης των οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο 30.9.2009-30.9.2012, κατά παράβαση του ν. 3556/2007.

• Tην επιβολή προστίμου € 8.000 στην εταιρία «AUTOHELLAS ATEE» για μη σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, κατά παράβαση του ν. 3556/2007.

• Την επιβολή συνολικού προστίμου € 7.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την προσυμβατική ενημέρωση των επενδυτών.

• Tην επιβολή προστίμου € 3.000 στην εταιρία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ» για μη σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2012, κατά παράβαση του ν. 3556/2007.

• Tην επιβολή προστίμου € 3.000 ευρώ στην εταιρεία YALCO ΣΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ» για τη μη δημοσιοποίηση εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31.3.2013 καθώς και των στοιχείων και πληροφοριών που προκύπτουν από αυτές, κατά παράβαση του ν. 3556/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v