Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χ.Α.: Αποφάσεις για εισαγωγή νέων μετοχών

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών για 8 εταιρίες, καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής άλλων 7 εταιριών, ενέκρινε μεταξύ άλλων σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Χ.Α.: Αποφάσεις για εισαγωγή νέων μετοχών
Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών για 8 εταιρίες, καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής άλλων 7 εταιριών, ενέκρινε μεταξύ άλλων σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνώνενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

* των 48.312.683 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Κλωστήρια Ναούσης” που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών ”Fanco”, ”Κλωστήρια Ροδόπης” και ”Gallop” και ανέβαλε την έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 958.117 νέων μετοχών που αναλογούν στους μετόχους των μη εισηγμένων εταιρειών, μέχρι την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων που εκκρεμούν και εφόσον υπάρξει προηγουμένως ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα αποτελέσματα τους.

Οι σχέσεις ανταλλαγής είναι οι εξής:

* Κάθε μέτοχος της Κλωστήρια Ναούσης θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ που κατέχει με 0,65 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ.

* Κάθε μέτοχος της Fanco (πλην μετόχου Κλωστήρια Ναούσης) θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ που κατέχει, με 0,25 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ.

* Κάθε μέτοχος της Κλωστήρια Ροδόπης (πλην μετόχων Κλωστήρια Ναούσης & Fanco) θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας 29,46 ευρώ που κατέχει, με 35,93027888 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ.

* Κάθε μέτοχος της Gallop (πλην μετόχου Fanco) θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας 1,56 ευρώ που κατέχει, με 5,08234621 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 48.312.683 νέων μετοχών, ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”Κλωστήρια Ναούσης”. Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει 0,30 ευρώ. Ως ημερομηνία υλοποίησης της εν λόγω εταιρικής μεταβολής ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

Επίσης, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

* των 1.250.000 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Στέλιος Κανάκης” οι οποίες προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές μετοχές.

Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 9ης Ιανουαρίου 2007. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 17η Ιανουαρίου 2007.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε επίσης για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ίδιας εταιρίας από 0,30 ευρώ σε 0,51 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,51 ευρώ ανά μετοχή, ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

* των 157.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Profile” που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2007.

* των 1.606.988 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Τράπεζα Πειραιώς” που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2007.

* των 12.940 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Ελληνικά Πετρέλαια” που προέκυψαν από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 11η Ιανουαρίου 2007.

* των 155.080 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΤΙΤΑΝ”, που προέκυψαν από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2007.

* των 95.420 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Inform Π. Λύκος”, που προέκυψαν από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2007.

* των 975.181 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”Ιntralot”, που προέκυψαν από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2007.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για:

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΛΑΝΑΚΑΜ” από 0,59 ευρώ σε 0,62 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - 0,62 ευρώ ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”Ιnfotech” από 0,40 ευρώ σε 0,41 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - 0,41 ευρώ ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”Παΐρης” από 0,90 ευρώ σε 1,46 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - 1,46 ευρώ ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”Euromedica” από 1,50 ευρώ σε 1,55 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - 1,55 ευρώ ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”Γερμανός” από 0,32 ευρώ σε 0,36 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - 0,36 ευρώ ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΛΑΜΨΑ” από 1,10 ευρώ σε 1,12 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - 1,12 ευρώ ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

* την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”Revoil” από 0,75 ευρώ σε 0,90 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - 0,90 ευρώ ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

* την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΔΙΕΚΑΤ”. Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει 0,59 ευρώ. Ως ημερομηνία υλοποίησης της εν λόγω εταιρικής μεταβολής ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

8 την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ” YALCO”. Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει 0,62 ευρώ. Ως ημερομηνία υλοποίησης της εν λόγω εταιρικής μεταβολής ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

* την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”Ασπίς Πρόνοια”. Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει 0,70 ευρώ. Ως ημερομηνία υλοποίησης της εν λόγω εταιρικής μεταβολής ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v