ΧΑ: Ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών της Attica Bank

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Attica Bank και των δικαιωμάτων προτίμησης της Κέκροψ ενέκρινε το ΧΑ.

ΧΑ: Ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών της Attica Bank

H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

4.233.152 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ATTICA BANK A.T.E.», οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή 4.233.152 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 7η Αυγούστου 2014.

3.300.689 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας «ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 0,40. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 5η Αυγούστου 2014. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 7ης Αυγούστου 2014.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 11η Αυγούστου 2014 έως και την 25η Αυγούστου 2014, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 11η Αυγούστου 2014 έως και την 19η Αυγούστου 2014.

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» από € 3,80 σε € 4,15. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 6η Αυγούστου 2014.

την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «FLEXOPACK» και την αναλογική επιστροφή ποσού € 0,05 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,54 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 7η Αυγούστου 2014. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 11η Αυγούστου 2014.

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v