Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισαγωγές νέων μετοχών ενέκρινε το Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε μεταξύ άλλων, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των εταιριών Eυρωπαϊκή Πίστη, Audio Visual, ΑΛΚΟ, Σφακιανάκης, ΒΙΣ, Unibrain, Tράπεζας Κύπρου και Informer.

Εισαγωγές νέων μετοχών ενέκρινε το Χ.Α.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε μεταξύ άλλων, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των εταιριών Eυρωπαϊκή Πίστη, Audio Visual, ΑΛΚΟ, Σφακιανάκης, ΒΙΣ, Unibrain, Tράπεζας Κύπρου και Informer.

Αναλυτικότερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

* των 8.315.222 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Eυρωπαϊκή Πίστη οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 26η Ιουλίου 2007.

* των 1.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Audio Visual που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 23η Ιουλίου 2007.

* των 3.909.220 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 24ης Ιουλίου 2007. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 1η Αυγούστου 2007.

* των 26.325.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Σφακιανάκης που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 1,50 σε ευρώ 0,50 και την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών της (split μετοχών), με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας σε αναλογία 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.

Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24ης Ιουλίου 2007.

Επίσης, ενέκρινε την εισαγωγή των 84.900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Σφακιανάκης, με δωρεάν διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από τις ως άνω εταιρικές πράξεις, ορίστηκε η 1η Αυγούστου 2007.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας, από ευρώ 0,92 σε ευρώ 1,50, που προηγήθηκε του split.

* των 709.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΒΙΣ, που προέκυψαν από τη μετατροπή ισάριθμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών. Ως ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης του συνόλου των 709.800 υφισταμένων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας - προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές - ορίστηκε η 25η Ιουλίου 2007, ενώ ως ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των 709.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ορίστηκε η 1η Αυγούστου 2007.

* των 7.800.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Unibrain, που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 1,20 σε ευρώ 0,40 και την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών της (split μετοχών), με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.

Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24ης Ιουλίου 2007. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 1η Αυγούστου 2007.

των 241.837 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Tράπεζας Κύπρου που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό του συγκροτήματος. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 25η Ιουλίου 2007.

* των 5.612 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Informer που προέκυψαν από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της εταιρείας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 26η Ιουλίου 2007.

Επίσης, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των παρακάτω τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου:

* 168.001 εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων, επιτοκίου 3,580% και εκδόσεως 10/4/2007.

* 84.000 εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων, επιτοκίου 3,640% και εκδόσεως 10/4/2007.

* 98.000 εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων, επιτοκίου 3,800% και εκδόσεως 10/4/2007.

* 2.100.000 τεμαχίων ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας, επιτοκίου 4,30% και εκδόσεως 17/1/2007 (ημερομηνία εγγραφής 20/4/2007).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για:

* τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. από ευρώ 3,63 ευρώ σε ευρώ 2,55. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την νέα ονομαστική αξία - ευρώ 2,55 ανά μετοχή - ορίστηκε η 25η Ιουλίου 2007.

* την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ΙΑΣΩ από ευρώ 1,53 σε ευρώ 0,53 και αναλογική επιστροφή του ποσού ευρώ 1,00 ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών στους μετόχους της. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με την νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,53 ανά μετοχή και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 25η Ιουλίου 2007.

* την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. σε ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.) με διακριτικό τίτλο ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ, η οποία ισχύει από την 24η Ιουλίου 2007.

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε, την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης Βyte Computer από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ, Εθνική Χρηματιστηριακή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v