Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αποτελέσματα με... αστερίσκους για 18 εισηγμένες

Τα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα στις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις. Οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Οι συναλλαγματικές ζημίες και οι... απεργίες. Αναλυτικός πίνακας.

Αποτελέσματα με... αστερίσκους για 18 εισηγμένες

Σύμφωνα με τους χρηματιστηριακούς αναλυτές, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο στο ύψος των κερδών ή των ζημιών που σημειώνει μια εταιρεία, αλλά να προχωρούν σε μια συνολικότερη αξιολόγηση των οικονομικών της δεδομένων και φυσικά να συνεκτιμούν τα έκτακτα (και μη επαναλαμβανόμενα) αποτελέσματα που ενδεχομένως να υπήρχαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

«Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αποτελέσματα μιας περιόδου δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με αυτά τις προηγούμενης, καθώς έκτακτοι παράγοντες μπορεί να έχουν επηρεάσει είτε τις φετινές, είτε τις περυσινές επιδόσεις. Μάλιστα, όποιος επενδυτής δεν εντοπίσει τους έκτακτους αυτούς παράγοντες, ενδεχομένως να οδηγηθεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα και αποφάσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Έχοντας αυτά υπόψη, το Euro2day.gr παρουσιάζει σήμερα, ενδεικτικά, 18 περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών που έχουν ήδη δημοσιεύσει τις εξαμηνιαίες λογιστικές τους καταστάσεις (η εξέλιξη των πωλήσεών τους, τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη τους αναγράφονται στον παρατιθέμενο πίνακα), οι οποίες δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες του 2015.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Το ζημιογόνο αποτέλεσμα οφείλεται στην πρόβλεψη ύψους 8 εκατ. ευρώ για δικαστική υπόθεση ακινήτου στη Βουλγαρία.

Frigoglass: Υπήρξαν κόστη αναδιάρθρωσης 11,4 εκατ. ευρώ από τη διακοπή λειτουργίας της παραγωγικής δραστηριότητας στην Κίνα και δαπάνες 4,9 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με τη διαδικασία αναθεώρησης της κεφαλαιακής της δομής (κόστος επανεξέτασης κεφαλαιακής δομής).

Grivalia: Υπήρξαν αρκετοί αρνητικοί παράγοντες κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, όπως η κατά -11,67 εκατ. αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων της (πτώση αποτιμήσεων), η θεσμική επιδείνωση του φορολογικού καθεστώτος στις ΑΕΕΑΠ και η εγγραφή πρόβλεψης 4,039 εκατ. ευρώ λόγω των εξελίξεων στην αλυσίδα Μαρινόπουλος.

Lamda Development: Φέτος η εισηγμένη απέφυγε την εγγραφή αρνητικών υπεραξιών στις αποτιμήσεις των ακινήτων της, που πέρυσι είχαν διαμορφωθεί σε 13,4 εκατ. ευρώ.

MIG: Υπήρξε έκτακτη απομείωση ύψους 13,6 εκατ. ευρώ στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο Μαρινόπουλος.

Motor Oil: Αρνητικός επηρεασμός από το γεγονός ότι υπήρξε προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας μονάδας για τη συντήρηση του διυλιστηρίου.

Quest Holdings: Φέτος υπήρξαν έκτακτα κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ από την πώληση περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής Quest Energy. Επιπρόσθετα, πέρυσι είχαν εγγραφεί έκτακτες απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 3,7 εκατ. ευρώ.

Sarantis: Εγγραφή προβλέψεων 2,4 εκατ. ευρώ (6,4 εκατ. το σύνολο των απαιτήσεων) λόγω των γνωστών εξελίξεων στην αλυσίδα Μαρινόπουλος.

Trastor: Εγγραφή ζημιών από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογες αξίες 437 χιλ. έναντι 3,68 εκατ. πέρυσι και πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων 2,86 εκατ. έναντι 176 χιλ. πέρυσι.

ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Το φετινό EBITDA επηρεάστηκε θετικά λόγω των πρόσφατων Συμφωνιών Ολοκλήρωσης των έργων παραχώρησης (αύξηση εργολαβικού τιμήματος).

Ελληνικά Καλώδια: Ζημία γύρω στο 1,5 εκατ. ευρώ από το αποτέλεσμα του μετάλλου σε σχέση με το 2015.

Ελλάκτωρ: Ζημίες 9,7 εκατ. λόγω απομείωσης συμμετοχών, έναντι αντίστοιχης υποαξίας 19,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2015. Επίσης, ενεγράφησαν κέρδη 12,1 εκατ. ευρώ από αποζημιώσεις έργου παραχώρησης (Μορέας) και λόγω της τροποποίησης της σύμβασης του ίδιου έργου. Εξαιρουμένων των έκτακτων κονδυλίων, τα φετινά κέρδη εκμετάλλευσης θα ήταν 39,8 εκατ. έναντι 44,6 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ιχθυοτροφεία Σελόντα: Μη συγκρίσιμες με τις περυσινές είναι οι λογιστικές καταστάσεις α' εξαμήνου του Ομίλου Σελόντα, λόγω: α) Απορρόφησης του ενεργητικού και μέρους του παθητικού της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες και β) Αλλαγής του τρόπου προσδιορισμού της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.

Κυριακίδης Μάρμαρα: Η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους οφείλεται κυρίως στην επαναταξινόμηση των «επιμετρούμενων στην εύλογη αξία αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» σε «διαθέσιμα για πώληση περιουσιακά στοιχεία» (από -1,45 εκατ. σε -259 χιλ. ευρώ).

ΟΛΘ: Απώλειες τόσο από τη μακρά απεργία των εργαζομένων, όσο και από τη διακοπή για σημαντικό χρονικό διάστημα των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών μεταξύ Θεσσαλονίκης και FYROM.

ΟΛΠ: Πλήγμα από τη μακρά απεργία των εργαζομένων.

Παπουτσάνης: Η εισηγμένη ενέγραψε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 150 χιλ. ευρώ λόγω των εξελίξεων στην αλυσίδα Μαρινόπουλος.

ΤΙΤΑΝ: Έντονα αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές από την υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v