Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Από 11/11 σε διαπραγμάτευση στο ΧΑ οι νέες 500 μετοχές της Σελόντα

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 07 Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των πεντακοσίων (500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Από 11/11 σε διαπραγμάτευση στο ΧΑ οι νέες 500 μετοχές της Σελόντα

Η «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» ανακοίνωσε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η συγχώνευση διά απορρόφησης των εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 71338720000, «ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 72747020000 και «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5400501000 από την Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €2.080.415,23 που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των απορροφούμενων εταιρειών, αφού αφαιρεθούν οι συμμετοχές της Εταιρείας στις απορροφούμενες.

Επιπλέον, αποφασίσθηκε να αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε υφιστάμενης μετοχής και παράλληλα να εκδοθούν πεντακόσιες (500) νέες ονομαστικές μετοχές, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται συνολικά σε ευρώ εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα και 0,43 (€75.729.564,43), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (245.497.664) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,308473666 η κάθε μία. Παράλληλα, για λόγους στρογγυλοποίησης της προκύπτουσας από τα ανωτέρω ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, αποφασίσθηκε να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά €374.711,44 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής Εταιρείας από €0,308473666 σε €0,31 ανά κοινή ονομαστική μετοχή.

Οι 500 νέες ονομαστικές μετοχές, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0002 % επί του συνολικού υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, οι 4 μέτοχοι της μειοψηφίας σε σύνολο 4 μετόχων μειοψηφίας της εταιρίας Ιχθυοτροφεία Καλύμνου Α.Ε.Β.Ε θα λάβουν ως αντάλλαγμα 225 νεοεκδοθείσες μετοχές της εταιρίας Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε, οι 7 μέτοχοι της μειοψηφίας σε σύνολο 11 μετόχων μειοψηφίας της εταιρίας Νίμος Α.Ε θα λάβουν ως αντάλλαγμα 225 νεοεκδοθείσες μετοχές της εταιρίας Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε και ο 1 μέτοχος της μειοψηφίας σε σύνολο 1 μετόχου μεοψηφίας της εταιρίας Σπάρφις Α.Ε θα λάβει ως αντάλλαγμα 50 νεοεκδοθείσες μετοχές της εταιρίας Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.

Η υποχρέωση για δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των πεντακοσίων (500) νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την προαναφερθείσα αύξηση ανερχόταν στο ποσό των εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών (€73.649.149,20), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (245.497.164) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30) η κάθε μία.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €76.104.275,87, διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (245.497.664) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,31 η κάθε μία.

Δυνάμει της με αριθμ. πρωτοκόλλου 65098/20.06.2019 ανακοίνωσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (εφεξής «Γ.Ε.ΜΗ.»), καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1768906 η με αριθμό 63582/14.06.2019 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορρόφησης, της Εταιρείας με τις απορροφούμενες εταιρείες ΝΙΜΟΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε. και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 07 Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των πεντακοσίων (500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v