Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της MLS

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της MLS

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε στην προσωρινή αναστολή  διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» , μετοχών και ομολογιών (ΜΛΣ01, ΜΛΣ02, και ΜΛΣ03 που διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α.), σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α'/91/30.4.2007), από σήμερα 13η Μαΐου 2020 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω Εταιρεία οι διατάξεις του ν. 3556/2007.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12.05.2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v