Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Από 9 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020.

Πλαίσιο: Από 9 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Η «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» ανακοινώνει ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2020 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2019 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 441.513,30 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,02 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,019 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2019) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v