Σαράντης: Από 31/5 η καταβολή του μερίσματος

Οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,212730821 ευρώ ανά μετοχή.

Σαράντης: Από 31/5 η καταβολή του μερίσματος

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 20.05.2021 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,214661421 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.891.424 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0.22392718 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,212730821 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2020 ορίσθηκε η 25.05.2021.

Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 26.05.2021 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 31.05.2021 από την από την πληρώτρια τράπεζα «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v