Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

B&F A.B.E.E: Έκτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Διευκρινίζεται ότι, από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 6ου τοκομεριδίου.

B&F A.B.E.E: Έκτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Σύμφωνα με τους όρους του από 27.06.2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «ΚΟΔ») έκδοσης της «B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 6η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 28.12.2020 έως 28.06.2021 είναι η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 6ου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 6η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 506.974,05 ευρώ, ήτοι ποσό 25,1625 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,95% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 20.148 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ..

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το ¶ρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται:

α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v