Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Από 12/7 η καταβολή μερίσματος €8,93/μετοχή

Από την 05.07.2021, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Καρέλια: Από 12/7 η καταβολή μερίσματος €8,93/μετοχή

Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης.06.2021, αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2020 ανερχόμενου στο ποσό των €9,40 (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 5%, όπως ισχύει, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους €8,93 ανά μετοχή.

Από την 05.07.2021, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 06η.07.2021 (record date).

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 12.07.2021.

Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v