Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μάθιος Πυρίμαχα: Από 30/8 με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο ΧΑ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 4.909.685 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.819.370 (κοινές ονομαστικές) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ.

Μάθιος Πυρίμαχα: Από 30/8 με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο ΧΑ

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Ιουλίου 2021 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.865.680,30 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από  €0,69 σε €0,50, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 4.909.685 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.819.370 (κοινές ονομαστικές) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την ΑΔΑ: ΨΝ8Τ46ΜΤΛΡΕΨ9 Αριθ. Πρωτ.: 83077 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 26/08/2021 ενημερώθηκε για την μείωση, της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 30/08/2021 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v