Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιλυδα: Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,45 ευρώ ανά μετοχή

Ιλυδα: Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο ΧΑ

Η «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουλίου 2021, αποφάσισε μεταξύ άλλων την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.701.759,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,45 ευρώ, ήτοι από 0,90 ευρώ σε 0,45 ευρώ, με σκοπό τον ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε  3.701.759,40 € και διαιρείται σε 8.226.132 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,45 €) εκάστης.

Την 28.07.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 2592417, η με αριθμό πρωτοκόλλου 85187/28.07.2021 απόφαση (Α∆Α: 916646ΜΤΛΡ-ΚΜΦ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνσης Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.), µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 09.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής της 19.10.2021.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 21.10.2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,45 Ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v