Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Πράσινο φως» στο ενημερωτικό της Μπλε Κέδρος από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε και τα αιτήματα για squeeze out των υπόλοιπων μετοχών σε Νίκα και Καραμολέγκο.

«Πράσινο φως» στο ενημερωτικό της Μπλε Κέδρος από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 954η/27.5.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» για τη δημόσια προσφορά έως 7.200.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
  • Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ»)», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 της απόφασης 1/474/13.06.2008 , του άρθρου 8 της απόφασης 1/808/7.2.2018 καθώς και του όγδοου μέρος του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 81 του ν. 4261/2014, καθώς δεν προέβη στις προβλεπόμενες δημοσιοποιήσεις των στοιχείων που ορίζονται στο όγδοο μέρος του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 και σε άλλες οργανωτικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v