Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπλε Κέδρος: Οι όροι εισαγωγής στο χρηματιστήριο

Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και δημόσιας προσφοράς αναμένεται να καλύψει το κριτήριο επαρκούς διασποράς η ΑΕΕΑΠ. Στα 2,45 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Eναρξη προγραμματίζεται για τις 6 Ιουνίου. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Μπλε Κέδρος: Οι όροι εισαγωγής στο χρηματιστήριο

Με μικτή διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο τη διάθεση μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης όσο και δημόσια προσφορά μετοχών επιχειρεί η ΑΕΕΑΠ της οικογένειας Ευμορφίδη νε εκπληρώσει το κριτήριο της απαραίτητης διασποράς προκειμένου να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Την Παρασκευή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, λίγο πριν την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας -που κατά το νόμο είχε λάβει - προκειμένου να προβεί στο IPO.

Νωρίτερα, από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και συγκεκριμένα στις 23 Μαίου, οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας Παύλος Ευμορφίδης και Μιχαήλ Ευμορφίδης διέθεσαν 3.600.000 υφιστάμενες μετοχές τους σε ιδιώτες επενδυτές, αποκτώντας διασπορά, η οποία υπολογίζεται ότι αγγίζει το 8,33% (επί του συνόλου των μετοχών της που πρόκειται να εισαχθούν, ήτοι 43.200.000 μετοχές).

Με αυτό το δεδομένο, η εταιρεία θα προχωρήσει – όπως προκύπτει και από το ενημερωτικό δελτίο- σε δημόσια προσφορά 7.200.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη με καταβολή μετρητών και παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Πρόκειται για ποσοστό 16,6% επί του συνόλου των μετοχών, το οποίο αθροιστικά με το ποσοστό που διατέθηκε σε ιδιώτες, θα εκπληρώσει την προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς της εταιρείας (25% κατανεμημένη σε τουλάχιστον 300 πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν θα κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο από 5%).

Σημειώνεται πως η τιμή διάθεσης ορίστηκε κατά ανώτατο στα 2,45 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η έναρξη της δημόσιας προσφοράς προγραμματίζεται για τις 6 Ιουνίου. Σύμβουλος έκδοσης και Κύριος Ανάδοχος είναι η Optima Bank.

Πέραν των παραπάνω η εταιρεία διαθέτει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 33 ακίνητα, εκ των οποίων τα 20 είναι εκμισθωμένα (κυρίως σε συγγενείς επιχειρήσεις), ενώ 10 εξ αυτών αποτελούν οικόπεδα και αγροτεμάχια. Η συνολική εύλογη αξία τους αποτιμήθηκε στα 100.296.300 ευρώ (αυξημένη κατά 20% σε σχέση με το τέλος του 2020).

  • Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2021 ανήλθε σε 4,755 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37,1%. Για την εταιρεία ανήλθε σε 3,791 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 29,7%. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται βεβαίως και η κρατική αποζημίωση για την περίοδο του lockdown.
  • Τα λειτουργικά κέρδη του oμίλου ήταν 20,819 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,538 εκατ. ευρώ το 2020, προφανώς λόγω της αύξησης της αξίας του χαρτοφυλακίου λόγω της αναπροσαρμογής.
  • Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου, ωστόσο, μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία, προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και λοιπών εσόδων ανήλθαν το 2021 σε 4,280 εκατ. ευρώ έναντι 2,983 εκατ. ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,5%.
  • Αντιστοίχως τα κέρδη προ φόρων του ομίλου για το 2021 διαμορφώθηκαν σε 20,691 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,630 εκατ. ευρώ το 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v