Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Από 28 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,11/μετοχή

Την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα.

AS Company: Από 28 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,11/μετοχή

H “AS COMPANY S.A.” γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 02.6.2022, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2021 μικτού ποσού 0,1163285315 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο είναι προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 60.825 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει σε 0,1105121049 ευρώ ανά μετοχή. Την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα (ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 από την πληρώτρια «Τράπεζα Πειραιώς A.E.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v