Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Διανέμει μικτό μέρισμα €3,42/μετοχή

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Διανέμει μικτό μέρισμα €3,42/μετοχή

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (η «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε στις 09.09.2022 και ώρα 11.00, παρέστησαν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 13.084.297 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 13.084.297 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 14.000.000 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 93,46% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2021 και διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσης 2021 και από κέρδη προηγουμένων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διάθεση κερδών χρήσης 2021 και την διανομή μερίσματος κατά το συνολικό ποσό των ευρώ 47.880.000. Συνεπώς προκύπτει μικτό μέρισμα ποσού ευρώ €3,42 ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας «Σ.Α.Τ») (record date) ορίζεται η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

- Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Η δε καταβολή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA BANK, μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της ALPHA BANK.

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο «Deloitte» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) με διαφορετικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή – κύριο εταίρο ελέγχου για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο από 1.1.2022 έως 31.12.2022 με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 66.000 πλέον Φ.Π.Α.

Θέμα 5ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2021, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 215.937,00.

Θέμα 6ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Θέμα 10ο: (α) Ανακοίνωση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία) και (β) ορισμός Ανεξάρτητου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. 

(α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και (β) αποφάσισε να ορίσει την κ. Αγγελική Δ. Σαμαρά, η οποία πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και, συγκεκριμένα, από το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 11ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Eταιρείας για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας στα Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/ στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Θέμα 12ο: Έγκριση της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας στα πλαίσια μετασχηματισμού της, περιλαμβανομένων των προς υλοποίηση και επ’ αφορμής αυτού συναλλαγών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank στα πλαίσια μετασχηματισμού της, περιλαμβανομένων των προς υλοποίηση και επ’ αφορμής αυτού συναλλαγών κατά τα εισηγηθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρέχει δε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς υλοποίηση των ανωτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v