Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Πούλησε ποσοστό 0,21% ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 295.358 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,7359% του συνόλου των μετοχών της.

Ideal: Πούλησε ποσοστό 0,21% ιδίων μετοχών

Η IDEAL HOLDINGS A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με στόχο την μεγαλύτερη διασπορά σε χαρτοφυλάκια προέβη την 01/12/2022 στην πώληση 85.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε τιμή ευρώ 3,60 ανά μετοχή και συνολική αξία ευρώ 306.000,00.

Σημειώνεται, ότι οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,24 ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής η Εταιρεία κατέχει συνολικά 295.358 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,7359% του συνόλου των μετοχών της.

Αναφορικά με τις αποκτήσεις ιδίων μετοχών ισχύει η από 02.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την απόκτηση μετοχών έως το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης), ήτοι συνολικά έως 3.147.525 μετοχές και με ανώτατη τιμή αγοράς ευρώ 7,00 ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v