Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Από 29/12 σε διαπραγμάτευση οι 349.963 νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση του stock option plan, εκ μέρους 36 στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,85 Ευρώ.

Profile: Από 29/12 σε διαπραγμάτευση οι 349.963 νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 349.963 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με την καταβολή συνολικού ποσού 297.468,55 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών ποσό 80.491,49 Ευρώ (ήτοι 349.963 μετοχές x 0,23 Ευρώ ως μετοχικό κεφάλαιο) και κατά ποσό 216.977,06 Ευρώ υπέρ το άρτιο.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan), εκ μέρους τριάντα έξι (36) στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,85 Ευρώ, σύμφωνα με την από 25.05.2018 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 16.01.2020 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αναμορφώθηκε (λόγω split της μετοχής) δυνάμει της από 25.10.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την 21/12/2022 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικούς Αριθμούς Καταχωρήσεως (ΚΑΚ) 3378706 & 3378809, δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 297.468,55 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 349.963 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,23 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,85 Ευρώ διΆ εκάστη και

(β) η πιστοποίηση της καταβολής της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 297.468,55 Ευρώ, καθώς και της υπέρ το άρτιο διαφοράς κατά το συνολικό ποσό των 216.977,06 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 5.606.982,85 Ευρώ, διαιρούμενο σε 24.377.795 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,23 Ευρώ εκάστης.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστήριου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση αυτής της 27ης Δεκεμβρίου 2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 349.963 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 29η Δεκεμβρίου 2022. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπΆ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 5 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Κανονισμού, καθώς οι κινητές αξίες που εισάγονται αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο 12 μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των κινητών αξιών της εταιρείας που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών το ποσοστό των μετοχών της Εταιρείας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σωρευτικά με τις νέες μετοχές που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. ανέρχονται συνολικά σε ποσοστό 1,46%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v