Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όλες οι αλλαγές που αποφάσισε το ΧΑ

Από 4/8 τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές που αποφάσισε το ΔΣ του ΧΑ στον μηχανισμό των auctions, ενώ από 29/9 η αγορά μετοχών και ομολόγων θα κλείνει στις 17:20, από 17:00 που ισχύει σήμερα. Τι λέει ο ΣΜΕΧΑ.

Όλες οι αλλαγές που αποφάσισε το ΧΑ
* Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες με τον αλγόριθμο λειτουργίας των auctions, το ωράριο λειτουργίας αγοράς παραγώγων και τον χρονισμό των αγορών του Χ.Α. στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, με στόχο τη βελτίωση του μηχανισμού προσδιορισμού της τιμής κλεισίματος των μετοχών αποφάσισε την αλλαγή στον μηχανισμό των auctions. Συγκεκριμένα αποφάσισε:

Για την αγορά μεγάλης κεφαλαιοποίησης και των ΔΑΚ:

• Την τροποποίηση των παραμέτρων του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του αυτόματου μηχανισμού ελέγχου μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) των τιμών.

• Τη μείωση της περιόδου προσδιορισμού της τιμής που γίνεται σε τυχαία χρονική στιγμή από 6 λεπτά, που ισχύει σήμερα, σε 2 λεπτά.

• Την αύξηση σε 30% του ποσοστού των τελευταίων πράξεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τιμής κλεισίματος στην περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια για να χρησιμοποιηθεί η τιμή του auction, από το 10% που ισχύει σήμερα.

Για την αγορά μικρής & μεσαίας κεφαλαιοποίησης και την ΕΝ.Α.:

• Η τιμή κλεισίματος να προσδιορίζεται από τον σταθμικό μέσο όρο (ΣΜΟ) του 30% των τελευταίων πράξεων αντί του 10% που ισχύει σήμερα.

Οι αλλαγές, οι οποίες στην πλήρη μορφή τους περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τίθενται σε εφαρμογή από την 4η Αυγούστου 2008.

Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την παράταση του ωραρίου λειτουργίας της αγοράς μετοχών και ομολόγων από τις 17:00 που ισχύει σήμερα στις 17:20. Συγκεκριμένα αποφάσισε:

• Η συνεχής διαπραγμάτευση της αγοράς να επεκτείνεται από τις 16:30, που ισχύει σήμερα, στις 17:00.

• Η περίοδος της δημοπρασίας για τον προσδιορισμό της τιμής κλεισίματος (closing auction) θα διαρκεί από εννέα (9) έως έντεκα (11) λεπτά, θα αρχίζει στις 17:00 και θα ολοκληρώνεται με προσδιορισμό της τιμής που θα γίνεται σε τυχαία χρονική στιγμή στο τελευταίο δίλεπτο.

• Η περίοδος διαπραγμάτευσης στην τιμή κλεισίματος θα ολοκληρώνεται στις 17:20.

Αντίστοιχα, στην αγορά παραγώγων η ώρα λήξης της συνεδρίασης της αγοράς επεκτείνεται από τις 17:00, που ισχύει σήμερα, στις 17:20.

Οι αλλαγές, οι οποίες στην πλήρη μορφή τους περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τίθενται σε εφαρμογή από την 29η Σεπτεμβρίου 2008.


---Οι πρώτες αντιδράσεις από τον ΣΜΕΧΑ

Το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ, το οποίο συνήλθε εκτάκτως σήμερα 18/7/2008, αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Ως προς την μέθοδο κλεισίματος των τιμών του Χ.Α. επιβεβαιώθηκε ότι η έως τώρα ακολουθούμενη δεν ήταν ορθή. Επιφυλάσσεται να μελετήσει την νέα μέθοδο που υιοθέτησε το Δ.Σ. του Χ.Α., που εκ πρώτης όψεως φαίνεται καλύτερη. Το Δ.Σ. καλεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ελέγξει αν υπήρξαν περιπτώσεις καταστρατήγησης του συστήματος κλεισίματος μέχρι σήμερα.

2. Ως προς το νέο ωράριο συναλλαγών, επιφυλάσσεται να μελετήσει την απόφαση του Χ.Α. και να επανέλθει με συγκεκριμένες βελτιωμένες προτάσεις δεδομένου ότι το νέο ωράριο θα ισχύσει από 29/9/2008.


---Αποφάσεις για εισαγωγές νέων μετοχών

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση αποδέχτηκε την αίτηση της εταιρίας ALPHA TRUST ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. για την εισαγωγή των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α. και ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

• Των 11.824.350 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας KLEEMANΝ HELLAS ABEE, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22ας Ιουλίου 2008. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 30ή Ιουλίου 2008.

• Των 387.970 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. που προέκυψαν από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στελέχη της τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 24η Ιουλίου 2008.

• Των 4.240.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΙΜΠΕΡΙΟ - ARGO GROUP AΜE, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 4 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22ας Ιουλίου 2008. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 30ή Ιουλίου 2008.

• Των 365.373.700 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας COCA COLA EEE A.E., οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων κοινών ανώνυμων μετοχών της. Ως ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης των 365.373.700 υφιστάμενων κοινών ανώνυμων μετοχών της εταιρίας -προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές- ορίστηκε η 11η Αυγούστου 2008 και ως ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών που προκύπτουν από τη μετατροπή ορίστηκε η 18η Αυγούστου 2008.

• Των 9.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1 ευρώ σε 0,50 ευρώ (split μετοχών) με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, με αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22ας Ιουλίου 2008. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 30ή Ιουλίου 2008.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για:

• α) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. από 0,41 ευρώ σε 0,49 και β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ίδιας εταιρίας από 0,49 ευρώ σε 0,41 και την αναλογική επιστροφή του ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής 0,41 ευρώ και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 23η Ιουλίου 2008.

• α) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας VIVARTIA ABEE ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ από 2,33 ευρώ σε 2,65 και β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ίδιας εταιρίας από 2,65 ευρώ σε 2,33 και την αναλογική επιστροφή του ποσού 0,32 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής 2,33 ευρώ και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 23η Ιουλίου 2008.

• α) Την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας AXON A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από 0,61 ευρώ σε 1,79 και από 1,79 ευρώ σε 0,61 αντίστοιχα, προς εξάλειψη συσσωρευμένων ζημιών και β) την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ίδιας εταιρίας από 0,61 ευρώ σε 0,71 και από 0,71 ευρώ σε 0,61 αντίστοιχα και την αναλογική επιστροφή του ποσού του 0,10 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής 0,61 ευρώ και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 23η Ιουλίου 2008.

• Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. λόγω ακύρωσης 107.800 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουλίου 2008.

• Την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με τον διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία θα ισχύει από την 22α Ιουλίου 2008.

Tέλος, γνωστοποιήθηκε η λύση της σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ από την εταιρία-μέλος του Χ.Α. ΕΘΝΙΚΗ - Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Ως τελευταία ημέρα ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Πέμπτη 25/7/2008.


* Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες με τον αλγόριθμο λειτουργίας των auctions, το ωράριο λειτουργίας αγοράς παραγώγων και τον χρονισμό των αγορών του Χ.Α. στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v