ΧΑ: "Πράσινο φως" σε νέες μετοχές από το ΔΣ

Την εισαγωγή νέων μετοχών της HOL, της Plias, της Νηρεύσς, της Attica Συμμετοχών, της Εθνικής καθώς και στα δικαιώματα της Vell Group έδωσε η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ.

ΧΑ:

Την εισαγωγή νέων μετοχών της HOL, της Plias, της Νηρεύσς, της Attica Συμμετοχών, της Εθνικής καθώς και στα δικαιώματα της Vell Group έδωσε η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

• των 28.775.838 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, λόγω αναδοχής του κλάδου που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών της εταιρίας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.».

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εισηγμένης εταιρίας από ευρώ 0,45 σε ευρώ 0,64. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τη νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,64, ορίστηκε η 2α Φεβρουαρίου 2010. 

* Των 49.000.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας «PLIAS Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 1,24734979, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 197.161.741 κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 10η Φεβρουαρίου 2010.

Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 8η Φεβρουαρίου 2010. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 15η Φεβρουαρίου 2010. Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από ευρώ 1,24734979 σε ευρώ 0,31. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών με την τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,31 ορίστηκε η 15η Φεβρουαρίου 2010.

• Των 18.104 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», που προέκυψαν από μετατροπή 8.350 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 4η Φεβρουαρίου 2010. 

* Των 20.810.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 2α Φεβρουαρίου 2010. 

* Των 33.480.000 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας «VELL GROUP Α.Ε.», που προκύπτουν από την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 35.000.000 ευρώ, μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α., 7-ετούς διάρκειας, με έκδοση 16.740 ομολογιών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα ομολογία ανά 2.000 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης και ονομαστική αξία ομολογίας ευρώ 1.193,40 και τιμή μετατροπής ευρώ 0,39.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 4ης Φεβρουαρίου 2010. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 17η Φεβρουαρίου 2010 έως και την 3η Μαρτίου 2010, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 17η Φεβρουαρίου 2010 έως και την 25η Φεβρουαρίου 2010. 

* Των 19.693 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan). Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 5η Φεβρουαρίου 2010. 

* Των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως φαίνονται στον συνημμένο πίνακα που δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» λόγω ακύρωσης 301.563 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4η Φεβρουαρίου 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v