Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρατικές ενισχύσεις: Κατευθυντήριες γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος δίνουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίζουν έργα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Κρατικές ενισχύσεις: Κατευθυντήριες γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα μια στοχευμένη δημόσια διαβούλευση καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας («Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας – «ΚΓΕΠΕ»).

Για να αποτυπώσουν την αυξημένη σημασία της προστασίας του κλίματος, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα φέρουν την ονομασία «κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της ενέργειας και του περιβάλλοντος («ΚΓΕΚΕΠ»). Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν επίσης κανόνες συμβατότητας για εμβληματικούς τομείς, όπως οι υποδομές καθαρής κινητικότητας και η βιοποικιλότητα, καθώς και η αποδοτική χρήση των πόρων για τη στήριξη της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απαντήσουν στη διαβούλευση εντός οκτώ εβδομάδων, έως τις 2 Αυγούστου 2021.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη θα χρειαστεί σημαντικό όγκο βιώσιμων επενδύσεων. Αν και μεγάλο μέρες από αυτές θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, η δημόσια στήριξη θα συμβάλει ώστε να επιτευχθεί γρήγορα η πράσινη μετάβαση. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι κανόνες μας σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον να είναι έτοιμοι και κατάλληλοι για την πράσινη μετάβαση. Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα θέσουν τα κράτη μέλη σε θέση να υλοποιήσουν τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Καλούμε τώρα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους.»

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος δίνουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίζουν έργα για την προστασία του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος και της παραγωγής πράσινης ενέργειας), καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας της παραγωγής ενέργειας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους φιλόδοξους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και τις φορολογούμενες, και χωρίς αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση των ισχυουσών κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας των κρατικών ενισχύσεων. Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι οι ισχύουσες διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών λειτουργούν ικανοποιητικά, είναι γενικά κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό και αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο για τη στήριξη της επίτευξης των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της ΕΕ, περιορίζοντας παράλληλα τις αδικαιολόγητες στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά.

Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση έδειξε ότι ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένες στοχευμένες προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης και επικαιροποίησης ορισμένων διατάξεων και της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών σε νέους τομείς, όπως η καθαρή κινητικότητα και η απανθρακοποίηση. Επιπλέον, από την αξιολόγηση προέκυψε ότι οι ισχύοντες κανόνες ενδεχομένως θα χρειαστεί να ευθυγραμμιστούν με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής, ιδίως εκείνες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και με άλλες πρόσφατες κανονιστικές αλλαγές στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει ορισμένες αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες, με τους ακόλουθους στόχους:

  • Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή στήριξης σε νέους τομείς (π.χ. καθαρή κινητικότητα, ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, κυκλικότητα και βιοποικιλότητα) και σε όλες τις τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι αναθεωρημένοι κανόνες προτείνεται να επιτρέπουν εν γένει ποσά ενίσχυσης που θα καλύπτουν έως και το 100 % του χρηματοδοτικού κενού και να θεσπίσουν νέα μέσα ενίσχυσης, όπως οι συμβάσεις επί διαφοράς για τον άνθρακα.
  • Αύξηση της ευελιξίας και εξορθολογισμός των υφιστάμενων κανόνων, με την εισαγωγή απλουστευμένης αξιολόγησης των οριζόντιων μέτρων στο πλαίσιο ενός ενιαίου τμήματος των κατευθυντήριων γραμμών και με την κατάργηση της απαίτησης για μεμονωμένες κοινοποιήσεις μεγάλων πράσινων έργων στο πλαίσιο καθεστώτων ενισχύσεων που έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Επιτροπή.
  • Θέσπιση διασφαλίσεων, ώστε να υπάρχει βεβαιότητα ότι η ενίσχυση θα κατευθυνθεί αποτελεσματικά εκεί όπου χρειάζεται για τη βελτίωση της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος, θα περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και δεν θα στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη που θεσπίζουν ένα καθεστώς στήριξης θα πρέπει να διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του.
  • Ευθυγράμμιση και διασφάλιση της συνοχής με τη σχετική νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, μεταξύ άλλων με τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, ιδίως για τα περισσότερο ρυπογόνα, και για τα οποία, δεδομένων των σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, δεν είναι πιθανό να υπάρξει θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Τα μέτρα που περιλαμβάνουν νέες επενδύσεις σε φυσικό αέριο θα καλύπτονται από τις κατευθυντήριες γραμμές μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι οι επενδύσεις είναι συμβατές με τους κλιματικούς στόχους της Ένωσης για το 2030 και το 2050.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών και όλες οι οι άλλες πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές, είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Επόμενα βήματα

Εκτός από τη στοχευμένη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε σήμερα, το σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της ενέργειας και του περιβάλλοντος θα συζητηθεί επίσης σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών κατά το τέλος της περιόδου διαβούλευσης. Η διαδικασία αυτή θα εξασφαλίσει ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν επαρκείς ευκαιρίες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.

Η έγκριση των νέων κατευθυντήριων γραμμών προβλέπεται για το τέλος του 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v