Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΣΙΔΗΡΕΜΠ. ΜΑΚΕΔ. ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΚΟ)

v