Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 5 2014

Alpha Bank: Πότε θα πάρει νέες προβλέψεις για το AQR

Alpha Bank: Πότε θα πάρει νέες προβλέψεις για το AQR

AQR - προβλέψεις: Η τράπεζα, όπως αναφέρεται στη λογιστική κατάσταση 9μήνου, δεν έχει λάβει ενημέρωση από τις εποπτικές αρχές ότι οι προσαρμογές από τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR) επήλθαν ως αποτέλεσμα μη ορθής εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Ως εκ τούτου, δεν προέβη στο εννεάμηνο σε αλλαγή λογιστικής πολιτικής ως προς την αναγνώριση ζημιών απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών που προέκυψαν από τον πρόσφατο έλεγχο ποιότητας ενεργητικού.

Ωστόσο, η τράπεζα επαναξιολογεί τις εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες εξελίξεις καθώς και τυχόν βελτιώσεις σε επιμέρους παραμέτρους, που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Ότι θα περιμένει την οριστική διαμόρφωση του ορισμού Μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (NPE) και εν συνεχεία θα αποφασίσει το ύψος των πρόσθετων προβλέψεων.

Αυτές πιθανότατα θα ληφθούν στο τρέχον τρίμηνο, όπως έγραψε το Euro2day.gr και θα αφορούν κυρίως εταιρικά δάνεια που κρίθηκαν προβληματικά, παρότι τυπικά ενήμερα.

 

Κόστος εθελουσίας: Εφάπαξ πρόβλεψη 194,5 εκατ. ευρώ πήρε στις οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου η Alpha για το κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Η πρόβλεψη στηρίχθηκε σε εκτίμηση με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

 

Καλυμμένες ομολογίες: Το υπόλοιπο καλυμμένων ομολογιών της τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου ανερχόταν σε 3,7 δισ. ευρώ και είχε ως εξασφάλιση στεγαστικά δάνεια λογιστικής αξίας 4,6 δισ. ευρώ.

 

Ανταλλαγή εντόκων με 3ετή και 5ετή ομόλογα: Ο όμιλος στις 11 Σεπτεμβρίου αντάλλαξε έντοκα γραμμάτια συνολικής ονομαστικής αξίας 367 εκατ. ευρώ με 3ετή ομόλογα ονομαστικής αξίας 104,2 εκατ. ευρώ και πενταετή ονομαστικής αξίας 250,8 εκατ. ευρώ.

 

Εγγυήσεις Δημοσίου: Στο τέλος Σεπτεμβρίου η Alpha Bank διατηρούσε ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου ύψους 8,2 δισ. ευρώ έναντι 9,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013. Το σύνολο των παραπάνω εγγυήσεων έχουν δοθεί ως ενέχυρο στην ΕΚΤ για άντληση ρευστότητας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v