Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Φεβ 7 2020

Πού και πώς επιμερίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια η Jumbo

Πού και πώς επιμερίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια η Jumbo

Τη διακράτηση διαθεσίμων στην Κύπρο, τα οποία στη χρήση 2018/2019 άγγιζαν τα 108 εκατ. ευρώ, εξακολουθεί να επιλέγει η εισηγμένη Jumbo, κατά πάγια τακτική της.

Όπως ρητά ανέφεραν πηγές της διοίκησης του ομίλου σε σχετική επικοινωνία με το Euro2day.gr, ο όμιλος διατηρεί διαθέσιμα, τα οποία κατά την 30/06/2019 ανήλθαν αθροιστικά στα 506,631 εκατ. ευρώ, στα κατά τόπους πιστωτικά ιδρύματα των αγορών όπου εδράζονται οι δραστηριότητες της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών.

Στο πλαίσιο αυτό, η θυγατρική του ομίλου διατηρεί διαθέσιμα ύψους 108 εκατ. ευρώ σε τράπεζες στην Κύπρο, σύμφωνα με τον ισολογισμό χρήσης 2018/2019 της κυπριακής θυγατρικής Jumbο Τrading Ltd. Ειδικότερα, ποσό 10,378 εκατ. ευρώ στη Eurobank Cyprus, ενώ ο κύριος όγκος των διαθεσίμων διατηρείται σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr στην Τράπεζα Κύπρου.

Στο πρώτο γραπτό ερώτημα που έθεσε το Euro2day.gr, εάν δηλαδή υπάρχουν καταθέσεις όψεως ή προθεσμίας ή καταθετικά προϊόντα, τα οποία διατηρούν η μητρική εταιρεία ή θυγατρικές σε πιστωτικά ιδρύματα με πιστοληπτική διαβάθμιση χαμηλότερη αυτή των χωρών στις οποίες εδρεύουν, διευκρινίστηκε ότι οι καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου υπόκεινται σε αυτό το πλαίσιο. Κι αυτό γιατί έως και τις 24 Ιανουαρίου 2019 η πιστοληπτική ικανότητα της εν λόγω Τράπεζας ήταν Caa1. Εν συνεχεία αναβαθμίστηκε σε B3 από τη Moody’s.

Πηγές του ομίλου παρέπεμψαν, επίσης, στον δημοσιευμένο ενοποιημένο ισολογισμό του ομίλου Jumbο όσον αφορά το ερώτημα που απηύθυνε το Euro2day.gr για το «εάν είναι άμεσα απαιτητές και χωρίς "πέναλτι" οι καταθέσεις, διάρκειας υψηλότερης των τριών μηνών (90 ημέρες), που διαθέτουν μητρική και θυγατρικές, όπου διευκρινίζεται η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων του ομίλου».

Αναλυτικότερα, όπως αναγράφεται και στην ετήσια έκθεση του ομίλου: «Οι καταθέσεις προθεσμίας αφορούν βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας. Το επιτόκιο των λογαριασμών προθεσμίας κυμάνθηκε για τον όμιλο 1,00% - 2,225% ενώ των καταθέσεων όψεως από 0,10%-1,00%. Οι τραπεζικές καταθέσεις πέραν του τριμήνου θεωρούνται ως βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας καθώς είναι άμεσα μετατρέψιμες σε μετρητά, χωρίς να υπόκεινται σε σημαντικό ρίσκο μεταβολής της αξίας τους.

Η διάρκειά τους δεν ξεπερνά τους 6 μήνες. Λόγω της υψηλής και συνεχούς κερδοφορίας της Εταιρείας και του Ομίλου, που βασίζεται σε ένα πολύ επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας και του ομίλου εμφανίζονται σταθερά αυξημένα.

Τα διαθέσιμα αυτά προορίζονται για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων αναγκών του Ομίλου όπως μεταξύ άλλων, για διανομή μερισμάτων (+20% από 2017/2018), αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, πληρωμή μισθοδοσίας, πληρωμή υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη λειτουργική δραστηριότητα του ομίλου.

Επιπρόσθετα, η ύπαρξη σταθερά υψηλών και άμεσων ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων δίδει τη δυνατότητα στον όμιλο, εάν οι συνθήκες κριθούν συμφέρουσες για τους μετόχους, να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια επενδύσεων που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και του ομίλου».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v