Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aegean: To ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της Aegean Airlines στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με το εύρος της τιμής διάθεσης να έχει οριστεί μεταξύ των 6,5 και 7,8 ευρώ. Διαβάστε το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Aegean: To ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.
Από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της Aegean Airlines στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με το εύρος της τιμής διάθεσης να έχει οριστεί μεταξύ των 6,5 και 7,8 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 26.781.420 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 17.854.280 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,5 ευρώ εκάστη εκ των οποίων οι 892.714 θα διατεθούν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 71.417.100 κοινές ονομαστικές μετοχές. Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της εγχώριας δημόσιας προσφοράς είναι η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς.

Με βάση την ανώτατη τιμή του εύρους τα συνολικά έσοδα που θα αποκομίσει η Aegean είναι 138.567.067 ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, στα κύρια σημεία της στρατηγικής της εταιρίας περιλαμβάνονται η επικεντρωμένη διεθνής επέκταση, η μείωση του λειτουργικού κόστους, η ενίσχυση της θέσης στις πτήσεις εσωτερικού αλλά και η ανανέωση και η επέκταση του στόλου.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της Aegean το 2006 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 25,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 401,06 εκατ. ευρώ. Το 2005 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 13,53 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα 340,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό, οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας σχετίζονται με τις αερομεταφορές, όπως η πολύ ανταγωνιστική αγορά, οι υψηλές τιμές των καυσίμων αλλά και οι τρομοκρατικές επιθέσεις.

Αφορούν ακόμα σε κινδύνους που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξης, την πορεία της εγχώριας αγοράς ή πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο σε Ελλάδα, Ε.Ε. και άλλα κράτη στα οποία η Aegean ενδέχεται να επεκταθεί.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται μεταξύ άλλων από τους κ. Θ. Βασιλάκη (πρόεδρο), Ευτ. Βασιλάκη (αντιπρόεδρο), Δ. Γερογιάννη (διευθύνοντα σύμβουλο), Αν. Δαυίδ, Π. Λασκαρίδη.

Μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης παρούσας προσφοράς ο κ. Θ. Βασιλάκης θα κατέχει το 20% της εταιρίας, ο κ. Θ. Λασκαρίδης το 11,3%, ο κ. Π. Λακαρίδης το 7,5%, η Τράπεζα Πειραιώς το 3,6%, ενώ ποσοστό 25% θα έχει περάσει στα χέρια του επενδυτικού κοινού.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των μετοχών της έχουν αναλάβει δέσμευση ότι για περίοδο 180 ημερών από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Aegean στο Χ.Α. δεν θα πωλήσουν ή δεν θα διαθέσουν μετοχές με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων της εγχώριας προσφοράς και της Citigroup Global Μarkets Limited με εξαίρεση:

- Τη μεταβίβαση μετοχών από τον μέτοχο σε νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει ο μέτοχος αυτός με ποσοστό τουλάχιστον 50%.

- Τη μεταβίβαση μετοχών από τον μέτοχο σε συγγενή μέχρι και δεύτερου βαθμού (με την προϋπόθεση ότι θα συναφθεί αντίστοιχη συμφωνία δέσμευσης).

- Την αποδοχή προσφοράς για μεταβίβαση μετοχών από τρίτο πρόσωπο (προτείνων) η οποία αποδοχή θα είχε ως αποτέλεσμα την υποβολή από τον προτείνοντα δημόσιας προσφοράς για το σύνολο των μετοχών της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v