ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Οικονομικό ημερολόγιο 2019

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα
άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019, το οποίο έχει ως εξής:

Πέμπτη 25/04/2019:
Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018
κατά IFRS στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.plastikakritis.com) και του Χρηματιστηρίου
Αθηνών (www.helex.gr).

Παρασκευή 05/07/2019:
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2018.

Παρασκευή 02/08/2019:
Αποκοπή δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2018.

Δευτέρα 05/08/2019:
Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2018 (record date).

Παρασκευή 09/08/2019:
Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2018.

Η διανομή Μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων.

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού
ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v