ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών:

24.04.2019: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2018

18.06.2019: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

20.06.2019: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης

21.06.2019: Καθορισμός δικαιούχων μερίσματος (Record Date)*

25.06.2019: Έναρξη καταβολής μερίσματος

* * Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την αίρεση της σχετικής έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v