ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας όσον αφορά στην τακτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών:

1. Ημερομηνία ανακοίνωσης της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών : Δευτέρα 18/05/2020 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

2.Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στον εταιρικό ιστότοπο www.kepenos.gr: Δευτέρα 18/05/2020 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α..

3. Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Δευτέρα 08/06/2020.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη  διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019  0,053 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η 15/07/2020. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 16/07/2020. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 21/07/2020.

 

Σε οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v