Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε, γνωστοποιεί το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021, αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής των κάτωθι χρηματικών διανομών, κατόπιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία κατά τη συνεδρίασή της στις 16.07.2021, ενέκρινε την καταβολή (α) μερίσματος για την χρήση 2020, ποσού 1.200.000 ευρώ ή 0,179 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) και (β) κερδών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018, ποσού 609.000 ευρώ ή 0,091 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Τετάρτη 21.07.2021

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020 και κερδών προηγούμενων χρήσεων.


Πέμπτη 22.07.2021

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2020 και κερδών προηγούμενων χρήσεων (record date).


Τρίτη 27.07.2021

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2020 και κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ανωτέρω ημερομηνιών, η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.Ανακοινωση ημερολογιου 16_07_2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v