Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 και κωδικό ISIN GRS438003006 [η «Εταιρεία»] γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 16.07.2021 αποφάσισε:

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.809.000,00 ευρώ ή 0,27 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό) . Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το νόμο φόρος 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,2565 ευρώ ανά μετοχή και αναλύεται ως εξής:

α) Στο πλαίσιο του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος ποσού 1.200.000 ευρώ ή 0,179 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό).

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1701 ευρώ ανά μετοχή.

β) Στο πλαίσιο του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018, τη διανομή κερδών από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού 609.000 ευρώ ή 0,091 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό μέρισμα).


Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,0865 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος και για τις δύο ως άνω χρηματικές διανομές, ορίσθηκε η 21η.07.2021. Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος και των κερδών που θα διανεμηθούν σύμφωνα με τα ως άνω υπό (α) και (β), είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 22.07.2021 (record date). Η καταβολή του μερίσματος και των κερδών που θα διανεμηθούν σύμφωνα με τα ως άνω υπό (α) και (β), θα πραγματοποιηθεί στις 27.07.2021, από την πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank, ως ακολούθως:

1.Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2.Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Alpha Bank Α.Ε.

Με την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και εφεξής, η χρηματική διανομή θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 25018).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 2610-241940.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας Alpha Bank είναι τα ακόλουθα: τηλ : 210-3436704.

Η ανακοίνωση αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kepenos.gr .


Πάτρα, 16 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 16-7-2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v