Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (άρθρο 14 ν. 3556/2007)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

(άρθρο 14 ν. 3556/2007)

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS» («ΜYTILINEOS»), με την παρούσα και σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας γνωστοποιεί, βάσει των σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 23.07.2021, ότι στις 20.07.2021 η εταιρεία με την επωνυμία EMERGIA HOLDINGS LTD, η οποία ελέγχεται από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, απέκτησε δια εισφοράς από τον τελευταίο το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία ROCALDO LTD.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία EMERGIA HOLDINGS LTD ελέγχει πλέον έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).

Ουδεμία αλλαγή επήλθε στο συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει στη MYTILINEOS ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχει έμμεσα (δια της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών EMERGIA HOLDINGS LTD, ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v