Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PREMIA: Ανακοίνωση για το μετοχικό κεφάλαιο

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007

Η εταιρεία «PREMIA ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων και σε συνέχεια της πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2021, ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €43.563.581, διαιρούµενο σε 87.127.162 κοινές, ονοµαστικές, με δικαίωμα ψήφου άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v