Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση

Η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2περ. (ιγ') της υπ' αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της από 20 Οκτωβρίου 2021 σχετικής ανακοίνωσής της, ότι την 02.12.2021 εκταμιεύθηκε το κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο, ύψους έως Ευρώ πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων και τετρακοσίων (ευρώ 5.237.400), το οποίο καλύφθηκε από την τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ως αρχικό ομολογιούχο, όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά έγγραφα για την έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου, που υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2021.

Το ποσό από την ανωτέρω εκταμίευση θα διατεθεί στο σύνολό του για την αναχρηματοδότηση δανεισμού της, κατά 100%, θυγατρικής της στη Ρουμανία με την επωνυμία SIDMA ROMANIA S.R.L.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v