Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Ανακοίνωση για ολοκλήρωση της συνολικής υλοποίησης οικονομικού διακανονισμού με συνεργαζόμενη Τράπεζα

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε η συνολική υλοποίηση του οριστικού διακανονισμού που είχε συμφωνήσει με την συνεργαζόμενη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» , οι λεπτομέρειες του οποίου διακανονισμού  είχαν γνωστοποιηθεί με την από 19 Απριλίου 2016 ανακοίνωση της Εταιρείας

Ο εν λόγω διακανονισμός αφορούσε  σε συνολική οφειλή 2,8 εκ Ευρώ  της Εταιρείας, η οποία εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς και μάλιστα σε χρόνο πολύ ενωρίτερον του αρχικώς συμφωνηθέντος, συνεπεία δε της εν λόγω πρόωρης αποπληρωμής η Εταιρεία πέτυχε σημαντική απομείωση  της συνολικής ως άνω οφειλής της ύψους  478,85  χιλιάδων Ευρώ περίπου, γεγονός που θα έχει αντίστοιχη ισόποση θετική επίδραση στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της  εταιρείας  

 

Η πρόωρη εξόφληση της ως άνω οφειλής και η συνακόλουθη ωφέλεια που αποκόμισε η Εταιρεία, δικαιώνει την στρατηγική  της διοίκησης της Εταιρείας η οποία  με τα νέα προϊόντα λογισμικού που αναπτύσσει και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει, προωθεί  την ευρύτερη  διείσδυσή της και επιτυγχάνει με συνέπεια την ενίσχυση της χρηματορροών της και την εν γένει βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

 

Αθήνα, 19   Σεπτεμβρίου 2022

Για την Εταιρεία

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v