Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ...

 

 

              

Ανακοίνωση

Ολοκλήρωση εκποίησης κλασματικών υπολοίπων

   Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΕ ΑΕ»  σε συνέχεια της από 07.11.2022 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε η εκποίηση των 341 Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μια (1) μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,30 λεπτά σε 1,20 ευρώ σύμφωνα με την από 30.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση 437171/02.06.2016 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε  1.613,22 ευρώ που αντιστοιχεί σε  4,73085 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή. Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 06.07.2016 (record date). Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από τη Τετάρτη 07.12.2022 από την πληρώτρια Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους σχετικούς λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ΕΛΚΑΤ, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα αποζημιωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 25940-23600).

 

 Αγιος Ανδρέας, 30.11.2022

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v