Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 16/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 06/07/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στις 02/02/2023 σε αγορά 8.718 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 2,3154 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 20.185,76 ευρώ.

Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 172.503 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,59% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v