Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 24/02/2023 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο κος Θεμιστοκλής Χατζηκωνσταντίνου τοποθετείται στη θέση του Υπεύθυνου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σε αντικατάσταση της κας Μαρίας Κωτσιοπούλου, η οποία αποχώρησε, με τελευταία ημερομηνία άσκησης των καθηκόντων της την 24/02/2023.

Ο κος Θεμιστοκλής Χατζηκωνσταντίνου πληροί τις τασσόμενες από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρία, προϋποθέσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας που απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπό του και ειδικότερα, αναφορικά με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, είναι στέλεχος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και επαρκή επαγγελματική εμπειρία ενώ ταυτόχρονα δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρία. Περαιτέρω, η μέχρι σήμερα επαγγελματική του πορεία καταδεικνύει ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, όντας προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος.

Ο κος Θεμιστοκλής Χατζηκωνσταντίνου ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Υπεύθυνος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας την 27/02/2023.

 

 

Θεσσαλονίκη, 28/02/2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v