Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2023

Η εταιρεία ΕΛΒΕ A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 30/08/2023, λόγω της αντικατάστασης του κου Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη από τον κο Κωνσταντίνο Μάλαμα και τον ορισμό του ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και δεδομένου ότι ο κος Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε την αντικατάσταση του στην ανωτέρω επιτροπή από τον κο Κωνσταντίνο Μάλαμα, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο οποίος α) πληρεί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας 

H Επιτροπή έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αλλά και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το οποίο και παραπέμπει στο άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει. 

Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποτελούν οι: 

1.Πασχάλης Καγιάς, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

2. Κωνσταντίνος Μάλαμας, μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

3. Ελένη Σαμαρά, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

 

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγουσα την 27η Σεπτεμβρίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου σε συνεδρίαση της 30/08/2023 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1.Πασχάλης Καγιάς, Πρόεδρος

2. Κωνσταντίνος Μάλαμας, Μέλος

3. Ελένη Σαμαρά, Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v