Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTRALOT: Απάντηση σε ερώτημα της Ε.Κ. για την Supreme Ventures Limited

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της INTRALOT με ημερομηνία 3.10.2017 και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωστοποιούμε ότι η συνεισφορά στον Όμιλο INTRALOT της θυγατρικής εταιρίας Supreme Ventures Limited για την περίοδο αναφοράς των τελευταίων δώδεκα μηνών έως την 30.6.2017 (1.7.2016-30.6.2017) ήταν η εξής:

Κύκλος εργασιών: €358,9 εκατ. (25,3% του Ομίλου)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA): €15,5 εκατ. (8,7% του Ομίλου)
Κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής εταιρίας: €2,9 εκατ.
Σύνολο ενεργητικού (30/6/2017): €59,4 εκατ. (5,9% του Ομίλου).
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χρηματοοικονομικά δεδομένα και το ότι ο Όμιλος INTRALOT κατέχει εμμέσως το 24,95% της Supreme Ventures Limited μέσω της Intralot Caribbean Ventures Ltd, η συμφωνία πώλησης με ποσό συναλλαγής USD 40 εκατ., που αντιστοιχεί σχεδόν σε 12 φορές τα ετήσια κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της INTRALOT, τεκμαίρεται συμφέρουσα για τον Όμιλο INTRALOT.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v