ΕΛΠΕ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1343 που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 9.5.2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την 7η Iουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 43ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2018 – 31.12.2018) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2018.

2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2018.

3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2018 και διανομής μερίσματος.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2018- 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών.

5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών και των αμοιβών των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2018 και προέγκριση της αποζημίωσης τους, για το έτος 2019.

6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v