Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»),ανακοινώνει ότι την 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.376.754 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 85,01% επί συνόλου 6.325.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr). 
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης ενέκρινε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 24ης Απριλίου 2019, καθώς και την από 24 Απριλίου 2019 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Πετράκη αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.376.754

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,01%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.376.754

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.376.754

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.376.754

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,01%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.376.754

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.376.754

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 651.475,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,103 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10%.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.376.754

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,01%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.376.754

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.376.754

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΜS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα του κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ (ΑΜ ΣΟΕΛ 18731) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Νίκης Καραχρήστου του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 31011) ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.376.754

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,01%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.376.754

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.376.754

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.376.754

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,01%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.376.754

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.376.754

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.376.754

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,01%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.376.754

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.376.754

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και η διάρκεια ισχύος της οποίας ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.376.754

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,01%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.376.754

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.376.754

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και εν γένει αποζημιώσεις που θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.0.12019-31.12.2019), οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες της εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών και παρείχε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, την άδεια για την προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.376.754

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,01%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.376.754

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.376.754

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 και 53 του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ εναρμονίσεως και προσαρμογής αυτών στις νέες ρυθμίσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (ν. 4548/2018), στην μορφή ακριβώς που οι προσαρμοζόμενες και εναρμονιζόμενες διατάξεις είχαν ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.376.754

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,01%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.376.754

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.376.754

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξει λήψη οιασδήποτε άλλης αποφάσεως.

 

Μεταμόρφωση, 28 Ιουνίου 2019

Για την «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v